Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 24.11.2015, Dnro 1910/03/2015, Päivi Koivuranta-Vaara

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi tartuntataudeista

​Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tartuntataudeista. Asetuksen uudistaminen liittyy tartuntatautilain kokonaisuudistukseen.

Tartuntatautiasetusluonnoksen ensimmäisessä luvussa luetellaan yleisvaaralliset ja valvottavat tartuntataudit. Ehdotuksen mukaan yleisvaarallisiksi tartuntataudeiksi lisättäisiin hepatiitti E, äskettäin tunnistettu mers-koronavirusinfektio sekä tuhkarokko ja tarkennettaisiin virusten aiheuttamien verenvuotokuumeiden luetteloa. Keltakuume siirrettäisiin valvottaviin tartuntatauteihin. Valvottavien tartuntatautien - nykyisen tartuntatautilain mukaisesti ilmoitettavien tartuntatautien - luetteloon ehdotetaan lisättäväksi pneumokokin aiheuttamat vakavat yleisinfektiot ja aivokalvontulehdukset, tetanus sekä rotavirusinfektio, joita pyritään torjumaan yleisellä rokotusohjelmalla. Kaikki esitetyt muutokset ovat perusteltuja.

Asetusehdotuksen toisessa luvussa määritellään sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintoviraston, sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, kunnan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tehtävät tartuntatautien torjunnassa. Asetuksessa on lähinnä stilistisiä muutoksia ja lisäksi on jätetty pois tehtäviä, joita koskevat säädökset ovat siirtymässä uusittuun tartuntatautilakiin. Eri viranomaisten tehtävät ja työnjako säilyisivät nykyisellään. 

Asetusluonnoksen kolmannessa luvussa on säädökset tartuntatautien ilmoittamisesta ja ilmoitusten sisällöstä sekä laboratorion velvollisuudesta liittää ilmoitukseen mikrobikanta tai näyte.  Lääkärin tai hammaslääkärin ja laboratorion tartuntatauti-ilmoitusten osalta asetusluonnoksessa on joitakin vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia. Eläinlääkintäviranomaiselle ilmoitettavat tartuntataudit säilyvät nykyisellään.

Tartuntatautilakiesityksen 32 §:ssä säädetään otosseurantarekisteristä, joka perustuisi terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden vapaaehtoisesti THL:lle antamiin tietoihin ja näytteisiin. Asetusehdotuksen 13 § määrittelee otosseurannan piiriin kuuluvat infektiot ja potilaista toimitettavat tiedot.

Tartuntatautien ilmoittamiseen ehdotettavat muutokset ovat perusteltuja tartuntatautien tehokkaan torjunnan kannalta.

Asetusehdotuksen neljännessä luvussa on säädökset hoitoon liittyvien infektioiden seurannasta, jota varten sairaanhoitopiirien tulee antaa tietoja THL:lle. Lisäksi määritellään samaa tartuntatautitapausta eri lähteissä koskevien tietojen yhdistämisaikavälit eikä niihin ehdoteta muutoksia.

Kuntaliitolla ei ole muutosehdotuksia tartuntatautiasetuksen luonnokseen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveys                                  

Sami Uotinen 
johtava lakimies
sosiaali- ja terveyspalvelut -tiimin esimies

tags