Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 23.10.2015, Dnro 1854/03/2015, Taina Väre

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta sianlihan- ja maidontuottajille vuonna 2015

​Tuen tavoitteena on vähentää markkinahäiriöistä sianlihan- ja maidontuottajille aiheutuvia taloudellisia haittoja. Markkinahäiriöt ovat aiheutuneet mm. Venäjän asettamasta tuontikiellosta Euroopan unionin maataloustuotteille. Kuntaliitto pitää tätä väliaikaista poikkeuksellista tukea tarpeellisena, koska markkinahäiriöt ovat heikentäneet maatilojen maksuvalmiutta ja kannattavuutta.

Asetuksen 1 §:ssä säädettäisiin väliaikaisen poikkeuksellisena tukena sianlihantuottajille maksettavan tuen kansallisista jakoperusteista. Tukea myönnettäisiin eläintunnistusjärjestelmään, ns. sikarekisteriin, merkittyjen eläinyksiköiden perusteella. Yksikkökohtaiset tukimäärät ovat vielä avoinna asetusluonnoksessa.

Asetuksen 2§:ssä säädettäisiin väliaikaisen poikkeuksellisena tukena maidontuottajille maksettavan tuen kansallisista jakoperusteista. Tukea myönnettäisiin maaseutuviraston ns. kiintiörekisterin sisältämistä tuottajien tuottamista maitomääristä. Litrakohtaiset tukimäärät ovat vielä avoinna asetusluonnoksessa.

Asetus tarkoittaa kuntien maaseutuviranomaisille tulevaa lisätehtävää, koska päätöksen lisätuesta tekee kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Lakiesityksessä todetaan, että ”tuen myöntäminen voidaan hoitaa osana tukijärjestelmien toimeenpanoa ja kuntien käytettävissä olevien resurssien puitteissa”.

Kuntaliitto korostaa, että jokainen annettu lisätehtävä kunnille, vaikkakin kertaluonteinen ja elinkeinon kannalta tärkeä asia, edellyttää, ns. normaalin päätöksenteon lisäksi mm. maaseutuviranomaisen asiaan perehtymistä ja asiakkaiden neuvontaa. Siksi on tärkeää, että asetuksessa varmistetaan tukipäätöksen teon selkeys ja yksinkertaisuus sekä yrittäjän että päätöksentekijän kannalta. Tällä on suoraan merkitystä siihen, miten paljon lisätyötä ko. lisätuen myöntäminen kuntien maaseutuviranomaiselle merkitsee.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine  
Johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Taina Väre
Erityisasiantuntija, maaseudun kehittäminen ja pienkunta-asiat

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri