Ympäristöministeriölle 13.11.2015, Dnro 1999/03/2015, Ulla Hurmeranta

Maankäyttö-ja rakennusasetuksen 65 §:n muutos

Asetuksen 65 §:ää muutetaan pidentämällä rakennuslupiin liittyvää naapureiden vähimmäis­kuulemistaikaa neljääntoista vuorokauteen niiden rakennuslupien osalta, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista arviointimenettelyä.

Säännöksen muutostarve perustuu Euroopan komission Suomelle antamaan huomautukseen liittyen lausuntopyynnössä tarkemmin mainittujen direktiivien täytäntöönpanoon  (85/337/ETY, 96/61/EY, 2003/35/EY). Komissio katsoi että po. direktiivejä ei ole saatettu asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Kuntaliitolla ei ole huomauttamista asetuksen muuttamiseen.

 
Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat
 
Ulla Hurmeranta
johtava lakimies 

tags