Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 27.8.2015, dnro 1347/03/2015, Minna Lindberg

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta; aamu-ja iltapäivähoidon maksut

Kuntaliitto pitää esitystä tarpeellisena

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta perusopetuslain 48 f §:n muuttamiseksi. Luonnoksen mukaan aamu ja iltapäivähoidon enimmäismaksun määrää korotetaan.

Kuukausimaksun suuruus ehdotetaan korotettavan niin että se saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa. Kunta saa jatkossakin päättää säädettyä alemmasta maksun määrästä.

Esitys on Kuntaliiton mielestä tarpeellinen ottaen huomioon kuntatalouden huono tilanne sekä se, että aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittäviin asiakasmaksuihin ei ole tehty muutoksia vuoden 2006 jälkeen. 

Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että asiakasmaksujen enimmäismäärän tarkistusväli ei jatkossa saa olla liian pitkä, jolloin ei tulisi tarvetta suuriin kertakorotuksiin. Tämän toteuttamiseksi Kuntaliitto esittää lakiesitykseen lisättäväksi uuden 4 momentin: Edellä 1 momentin mukaisia maksuja tarkistetaan vuosittain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 57 §:n 2 momentin mukaisella hintaindeksillä.

Luonnoksen mukaan esitetään säädettäväksi, että maksu olisi jätettävä perimättä tai sitä olisi alennettava, mikäli siihen olisi syytä ottaen huomioon huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat. Säännös on vastaavan sisältöinen kuin sosiaali‐ ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 11 §. Esitysluonnoksella muutetaan nykytilaa siten, että kunnan mahdollisuus maksun perimättä jättämiseen tai alentamiseen muutettaisiin ehdottomaksi siten, että kuntien on säännöksessä tarkemmin mainituin edellytyksin jätettävä perimättä tai alennettava maksua. Säännöstä tulkittaisiin samalla tavalla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevaa säännöstä.

Kuntaliitto pitää säännösmuutosta ongelmallisena seuraavin perustein:

Ensiksi maksujen korottamisen tavoitteena on paikata enimmäismaksujen jälkijättöisyyttä kustannustason nousuun nähden ja tavoitella lisätuloja kunnille, mutta maksujen alentamisen ja perimättä jättämisen velvollisuus syö osan lisätulojen saamisen mahdollisuudesta ja vähentää mahdollisuutta korjata kustannustason nousun vaikutuksia.

Toiseksi vastaava maksujen perimättä jättämisen ja alentamisen menettely on sosiaali- ja terveydenhuollon puolella koettu aiheuttavan huomattavasti hallinnollista lisätyötä ja -kustannuksia.

Kolmanneksi esitystä valmisteltaessa ei ilmeisesti ole otettu huomioon, että viimekädessä heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa oleville perheille aamu- ja iltapäivätoiminnasta aiheutuvat menot otetaan huomioon toimeentulotuessa.

Juuri vahvistetulla toimeentulotukilain muutoksella (815/2015) kyseiset menot otetaan huomioon em. lain 7 b §:n mukaisessa perustoimeentulotuessa. Muutos tulee voimaan 1.1.2017.  Voimassa olevan lain mukaan ko. menot otetaan huomioon harkinnan mukaan täydentävänä toimeentulotukimenona.

Kuntaliitto esittää esityksen jatkovalmistelua siten, että harkittaisiin aamu- ja il-tapäivätoiminnan maksuja koskevan perusopetuslain 48 f §:n 2 momentin säi-lyttämistä nykyisellään edellä todetut seikat huomioon ottaen. Niitä ei ole luonnoksessa käsitelty, vaikka niillä on kustannusvaikutuksia. Kuntaliitto on mielellään mukana esityksen jatkovalmistelussa.

Esityksen kustannusvaikutusten arvioinnissa on käsitelty vain maksutuloja, ei toiminnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä aiheutuvia kustannuksia, ja niiden kehitystä. Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ei myöskään ole käsitelty kolmannen sektorin ja muiden ostopalvelutahojen mahdollisuuksia toiminnan järjestämiseen, jos kunnat alentaisivat avustuksiaan maksukertymän määrän lisääntymisen verran.

Kuntaliitto tähdentää, että esitys ei saa johtaa aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan valtionosuuden pienentämiseen, vaan jatkossakin valtion tulee huolehtia, että kunnilla on riittävät taloudelliset edellytykset toiminnan järjestämiseen. Tätä koskeva maininta tulisi hallituksen esitykseen lisätä.

Lausunnon keskeinen sisältö

Kuntaliitto pitää esitystä tarpeellisena ottaen huomioon kuntatalouden huono tilanne. Kuntaliitto pitää tärkeänä että kunta myös jatkossa päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun suuruuden. Kuntaliitto pitää asiakasmaksujen enimmäismäärän korotuksen aiheellisena mutta voimassa oleva 48 f §:n 2 momentti tulee säilyttää.

Kuntaliitto ehdottaa että asiakasmaksujen tarkistusväli ei jatkossa olisi liian pitkä, jolloin ei tulisi tarvetta suuriin kertakorotuksiin. Kuntaliitto esittää lakiesitykseen lisättäväksi uuden 4 momentin: Edellä 1 momentin mukaisia maksuja tarkistetaan vuosittain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 57 §:n 2 momentin mukaisella hintaindeksillä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Marja Lahtinen
kehittämispäällikkö
yksikön johtajan varahenkilö 

 

Minna Lindberg
erityisasiantuntija 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.