Ympäristöministeriölle, Dnro 1701/03/2015, Ritva Laine 23.10.2015

Poikkeamistoimivaltaa ja alueellista poikkeamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain muutosehdotukset

Luonnos hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta.

Ympäristöministeriö on pyytänyt Kuntaliiton lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja  rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis- ja  kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta. Esitys liittyy pääministeri Sipilän hallitusoh­ jelman toteuttamiseen ja koskee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille nykyisin kuuluvan poikkeamistoimivallan siirtämistä kunnille. Myös alueellisen poikkeamisen soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi.

Kuntaliitto pitää esitystä kannatettavana. Kunnat vastaavat alueittensa käytön suunnittelusta. Tästä syystä on työnjaon kannalta selkeää, että ne myöntävät jatkossa myös poikkeamiset. Poikkeamispäätökset on myös vastuunjaon kannalta perusteltua tehdä sillä tasolla, jolle niiden vaikutukset kohdentuvat. Muutos selkiyttää ja yksinkertaistaa  poikkeamisten käsittelyä, mikä on omiaan nopeuttamaan tarpeellisia lupaprosesseja ja edistämään rakentamista.

Alueellinen poikkeaminen on ollut jo pitkään toimiva työkalu kunnille. Alueellisen poikkeami­ sen soveltamisalan laajentaminen edistää ja monipuolistaa edelleen mahdollisuuksia täyden­ nysrakentamiseen.

Kuntien työmäärä tullee jonkun verran lisääntymään muutoksen takia. Työmäärän kasvu ei ole kuitenkaan merkittävä, koska kunnat valmistelevat poikkeamishakemuksia koskevat lausunnot jo nykyisin. Kunnat voivat päättää poikkeamispäätöksistä  perittävistä maksuista kunnan taksassa. Muutos tulee olemaan merkittävin pienissä kunnissa, joissa asiantuntijavoima­ varat ovat vähäiset. Kuntien tukemiseksi on tärkeää tarjota koulutusta asiassa.

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksiin on uutena oikeudellisena edellytyksenä esitetty entisten rinnalle, ettei poikkeamista saa myöntää, jos se vaarantaa rakennuksen turvallisuuden ja terveellisyyden. Ratkaisua on syytä vielä harkita ja miettiä, olisiko mahdollista, että tur­vallisuus- ja terveellisyysnäkökulma kytkettäisiin ainoastaan sellaisiin poikkeamisiin, joissa on kyse poikkeamisesta rakennuksen teknisistä ja vastaavista ominaisuuksista MRL 175 §:n ta­paan. Ehdotettu muotoilu johtaa siihen, että kaikkien poikkeamispäätösten yhteydessä joudu­taan asiaan ottamaan kantaa, vaikkakin vain lyhyesti. Hallintolain päätöksen perustelemista koskevat säännökset edellyttävät, että kaikki oikeudelliset edellytykset arvioidaan.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja,
alueet ja yhdyskunnat

Ulla Hurmeranta
johtava lakimies

tags