Ympäristöministeriölle 14.9.2015 Dnro 1339/03/2015, Annukka Mäkinen

SOVA-asetuksen 1 §:n muuttamisesta (VM 9/500/2014)

Lausuntopyynnössä kysytään näkemyksiä siitä, kummasta uudistettuun aluekehityslakiin (7/2014) sisältyvästä  asiakirjasta-  maakuntaohjelmasta  vai  maakuntaohjelman toteuttamis­ suunnitelmasta tehdään ympäristöarviointi.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan ympäristöarvi­ ointi on asianmukaisinta tehdä maakuntaohjelmasta. Ohjelman tavoitteita toteuttavat  hank­ keet tulevat aikanaan arvioimaan rahoitusta hakiessaan suunnitellun toiminnan ympäristövai­ kutukset erikseen rahoittajatahon ohjeistuksen mukaan.

 

Kuntaliiton haluaa tässä yhteydessä nostaa esille laajemman kysymyksen siitä, millaista lisä­ arvoa erillisen ympäristöarvioinnin  laatiminen tuo kehittämisohjelman toteutukseen  mikäli ao. ohjelmaan itsessään ohjelman laadintaprosessin myötä jo sisältyy ympäristövaikutukset  huo­ mioiva näkökulma. Myös kehittämisohjelmien seurannan osalta on mietittävä ympäristövaiku­ tusten arvioinnin tapa ja muoto siten, että se ottaa huomioon kyseisen ohjelman rakenteen ja painotukset.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Ritva Laine
johtaja, Alueet ja yhdyskunnat
 
Annukka Mäkinen
erityisasiantuntija,  alueellinen kehittäminen

tags
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat