Lausunto Sisäministeriölle Dno 5905/90/2015, 26.1.2015 Erja Horttanainen

Suomen Kuntaliiton lausunto turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallisesta toimeenpano-ohjelmasta

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallisen toimeenpano-ohjelman luonnoksessa on otettu hyvin huomioon useat maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan kehittämistarpeet, joihin voidaan kohdistaa rahaston rahoitusta.

​Kuntaliitto esittää vielä seuraavia näkemyksiä ja täydennyksiä:

Erityistavoite 2: Kotouttaminen ja laillinen maahanmuutto, Kansallinen tavoite 2.2: Kotoutuminen

Kotoutumisen tukemista koskeva tavoite on kuntien kannalta erittäin tärkeä. Rahoitettavien hankkeiden kuvaus on laadittu tässä tavoitteessa kattavasti. Hankekuvauksen mukaan ohjelmasta voidaan rahoittaa kotouttamistoimenpiteitä monipuolisesti kuntien eri palvelusektoreilla ja vahvistaa kuntatyöntekijöiden osaamista ja kuntien resursseja vastaanoton ja kotouttamisen edistämiseksi. Rahoitettavissa toimissa on tarkoitus huomioida tarpeet sekä suomen- että ruotsinkieliselle koulutukselle ja tiedonsaannille. Tukikelpoisten hankkeiden kuvauksessa on myös asianmukaisesti painotettu maahanmuuttajien osallisuuden lisäämistä ja yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kuntaliiton näkemyksen mukaan tämä kansallinen tavoite mahdollistaa hyvin kuntien kotouttamistyön tukemisen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta. 

Uudelleensijoittamiseen tarkoitetuista määrärahoista myönnettävän tuen tavoitteet ja painopisteet ja niiden mukaisesti toteutettavat toimet, Kansallinen tavoite 6.1: Kuntasijoituksen tehostaminen ja kuntapaikkojen saatavuuden varmistaminen.

Ohjelman avulla on tarkoitus vahvistaa kuntien resursseja vastaanoton turvaamiseksi korottamalla kunnille maksettavia laskennallisia korvauksia. Laskennallisten korvausten korottaminen on erittäin tarpeellista. Laskennalliset korvaukset ja niihin tulevat tarkistukset tulisi ensisijaisesti kattaa valtion budjettirahoituksella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston käyttö tähän tarkoitukseen on perusteltu toissijainen vaihtoehto.

Uudelleensijoittamiseen tarkoitetuista määrärahoista myönnettävän tuen tavoitteet ja painopisteet ja niiden mukaisesti toteutettavat toimet, Kansallinen tavoite 6.2: Kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistäminen.

Tässä kohdassa on otettu esille sellaisten hankkeiden tukeminen, jotka kehittävät pakolaisen mielenterveyspalveluja ja asumispalveluja. Molemmat hankeryhmät ovat tärkeitä ja kannatettavia. Näiden lisäksi olisi hyvä laajentaa tuettavien hankkeiden ryhmää siten, että muunkinlaiset kiintiöpakolaisten kotoutumista edistävät hankkeet voisivat saada rahaston rahoitusta.

tags