Valvira, Dnro 1740/03/2015, Tarja Hartikainen 30.10.2015

Talousvesiasetuksen soveltamisohje

Valvira on valmistellut talousvesiasetuksen soveltamisohjeen laaja-alaisessa työryhmässä, jossa edustettuina ovat olleet myös kuntien valvontaviranomaiset ja vesilaitokset.

Terminologian johdonmukaisuutta olisi syytä vielä tarkistaaa. Soveltamisohjeen II osassa kä­sitellään kohdassa 12.2. erityistilannesuunnitelmaa, joka on mainittu myös terveydensuojelulaissa. Kuvassa 5. käytetään kuitenkin termiä "ympäristöterveydenhuollon valmiussuunnitel­ma" ja sama toistuu sivun 50 ja 52 tekstissä. Ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuun­nitelmassa on myös kunnan valmiussuunnitelmaan sisältyvä osa. Suunnitelmat voivat olla kunnissa monilla eri nimillä (erityistilannesuunnitelma, häiriötilannesuunnitelma tai valmius­suunnitelma) ja tärkeintä on tietysti niiden sisältö, mutta valtakunnallisessa ohjeessa olisi hy­vä käyttää johdonmukaisesti lainsäädännön kanssa yhtenäistä terminologiaa.

Ohjeessa voisi vielä korostetummin tuoda esiin terveydensuojeluviranomaisen yhteyttä kaikkiin toiminta­-alueensa peruskuntiin. Esimerkiksi kuvassa 5 (sivu 50) näkyy että vesihuoltolaitoksia voi olla useita, mutta samalla tulisi näkyä että terveydensuojeluviranomaisen Tsl 8 §:n mukainen eri­tyistilannesuunnitelma voi kuulua monen kunnan valmiussuunnitelman yleiseen osioon. Kuntaliiton huomioiden mukaan yhteistoiminta-alueilla yhteydet muihin kuntiin kuin vastuukun­taan saattavat heikentyä ja tämä vaatii erityistä huomiota.

Soveltamisohjeen jakaminen eri osiin vaikuttaa käyttäjän kannalta selkeältä ratkaisulta. Ohjeesta on selkeästi erotettavissa säädökset, säännöskohtaiset soveltamisohjeet ja enim­mäisarvojen perusteet. Kentällä odotetaan vielä valvontatutkimusohjelmamallia.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys

tags