Lausunto Opetushallitukselle 21.8.2015, dnro 1402/03/2015, Johanna Selkee

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon perusteiden luonnos

​Opetushallitus on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon perusteiden luonnokseen.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tulee muodostaa riittävän laajoja kokonaisuuksia. Tutkinnon perusteiden sisällöllinen kehittäminen tulee tapahtua työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen pohjalta jatko-opintokelpoisuus ja työurien pidentäminen huomioiden.  

Kirjastojen toimiala on laajentunut viime vuosina merkittävästi. Kirjastojen tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastopalveluissa on viime vuosina korostunut virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittäminen sekä kirjastojen fyysisten tilojen laajempi hyödyntäminen.  

Koulutuksen tulee antaa riittävän osaamisperustan yksilölle, jotta hän voi toimia ja kehittyä työssään sekä toisaalta uudistaa omaa osaamistaan ja kasvattaa työyhteisönsä osaamispääomaa. Laaja-alainen osaaminen kehittyy vähitellen yksilön omien valintojen sekä työelämässä saatujen kokemusten ja muun kouluttautumisen kautta.  

Kirjastoissa tarvitaan monenlaista osaamista ja osaamisen jatkuvaa päivittävistä. Ammattitutkinnon tutkintorakenteessa on pyritty tutkinnon osissa ja niitä koskevissa ammattitaitovaatimuksissa huomioimaan keskeiset kirjasto- ja tietopalveluissa tarvittavat osaamisalueet.  

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon perusteissa kuvataan hyvin tutkintorakenne, tutkinnon osat sekä tutkinnon osissa vaadittavat ammattitaitovaatimukset. Liitteessä oleva tutkinnon kuvaus on selkeä. Kuntaliitto ei ota tarkemmin kantaa tutkinnon osien sisältöihin. Sisällöissä on hyvin huomioitu monikulttuurisuus, esteettömyys sekä palvelujen ja aineistojen saavutettavuuteen liittyviä asioita.  

Kirjastopalvelujen monipuolisuus ja kuntalaisten palvelutarpeiden huomioinen tasaveroisesti edellyttävät kirjastoammattilaiselta paitsi hyvää ammatillista osaamista, myös erilaisten palvelutarpeiden tunnistamista, yhteistyötaitoja sekä kunnan muiden toimialojen tuntemusta.   

Kuntaliitto korostaa opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämistyön merkitystä. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tulee kehittää em. työn linjausten mukaisesti siten, että tutkintojärjestelmän joustavuutta lisätään muun muassa lisäämällä mahdollisuuksia suorittaa osia tutkinnoista. Linjausten mukaan saman alan tutkintotyypit ja niiden osat muodostavat yhden yhteisen tutkinnon osien kokonaisuuden.  

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta
johtaja, opetus ja kulttuuri

Johanna Selkee
erityisasiantuntija

tags