Lausunto ympäristöministeriölle, Dnro 1590/03/2015, 29.9.2015, Marko Nurmikolu

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetusehdotuksella muutettaisiin kuiva-ainepitoisuudeltaan vähintään 30 prosenttisen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden aumavarastointia koskevia säännöksiä, lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden kuormaamiseen tarkoitetun alustan rakenteellisia vaatimuksia ja orgaanisten lannoitevalmisteiden määritelmää.

Lisäksi asetukseen ehdotetaan lisättäväksi poikkeamismahdollisuus lannan levityksen kieltoajasta poikkeuksellisesta sääolosuhteesta johtuvasta syystä ja asetuksen liitteen 1 lantavarastojen vähimmäistilavuustaulukkoon alkuperäisnautarodut.

Kuntaliitto pitää huolestuttavana, että yhteisesti sovittua, alle puoli vuotta voimassa ollutta asetusta muutetaan jälleen. Normit tulisi lähtökohtaisesti säätää olemaan voimassa pidempään kuin jäljellä oleva hallituskausi. Asetusta pari vuotta valmistellut työryhmä oli tullut tulokseen, että lannan ympärivuotisen peltovarastoinnin vahingolliset vaikutukset vesistöihin ovat niin merkittäviä, että varastointia tulee rajoittaa. Onko nyt tullut uutta selvitystä tämän ns. patteroinnin vesistövaikutuksista? On tietenkin selvää, että jos tulee uutta tutkittua tietoa toiminnan vaikutuksista, tulee lainsäädännön joustaa. Toivomme, että tällainen selvitys julkaistaisiin ja asetusmuistiossa viitattaisiin siihen.

Kuntaliitto on myös huolissaan nyt ehdotettujen muutosten pysyvyydestä. Muutokset voivat olla tulkittavissa nitraattidirektiivin vastaisiksi, jolloin niitä joudutaan mahdollisesti jälleen muuttamaan EU:n komission vaatimuksesta.

Asetuksessa lisätään kunnan viranomaiselle nitraattiasetuksen 9 §:n perusteella tulevien ilmoitusten määrää laajentamalla lannan peltovarastointia talvikauteen. Lannan peltovarastointi talven yli lisää vesistöriskejä ja siten tarvetta tarkastuksiin muun muassa vesiensuojelullisista syistä. Vesiensuojelulliset riskit kasvavat erityisesti talven yli varastoitujen lantakasojen valumista. Lisäksi asetuksen 9 §:ään luotaisiin uusi ilmoitusmenettely tilanteeseen, jossa on kyse poikkeuksellisista sääolosuhteista. Ilmoitus esitetään tehtäväksi kuntaan. Epäselväksi jää miten ilmoitus tulisi kunnassa käsitellä ja onko sen mukaista toimintaa tarkoitus valvoa.

Hallitusohjelman kirjausten mukaan kunnille ei saa tulla lisää tehtäviä. Nyt ehdotettu asetusmuutos lisäisi kuntien tosiasiallisia tehtäviä. Lisävelvollisuudet ilmoitusten vastaanottoon tulisi ensisijaisesti ohjata valtion valvontaviranomaiselle, jolle kunta joutuu joka tapauksessa raportoimaan saapuneet ilmoitukset. Toissijaisesti tulee mahdollistaa, että 9 §:n tarkoittamat tarkastukset tulevat valvonnan maksullisuuden piiriin. Lisäksi tulee huomioida, että säädösmuutokset lisäävät aina hetkellisesti hallinnollista taakkaa. Nyt jo kolmanteen kertaan puolen vuoden sisällä muutettavan asetuksen aikaisempien vaiheidenkin tulkinnoissa on edelleen työstämistä kunnissa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö

Ritva Laine
Johtaja

Marko Nurmikolu
Lakimies

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!