Lausunto Verohallinnolle 26.10.2015, dnro 1790/03/2015, Jukka Hakola

Vuonna 2016 ennakkoperinnässä käytettävistä tuloista ja vähennyksistä

Verohallinto on 13.10.2015 pyytänyt lausuntoa vuonna 2016 ennakkoperinnässä käytettävistä tuloista ja vähennyksistä.

​Ennakkoperintälain 3 §:n mukaan ennakon­ pidätyksen määrän on vastattava mahdollisimman tarkoin verovelvollisen ennakon­ pidätysten alaisesta tulosta verovuoden veroasteikkolain ja muiden verovuoden ve­roperusteiden mukaan maksettavaa verojen ja maksujen yhteismäärää.

Verohallinto on pyytänyt erityisesti lausuntoa siitä, onko yksittäisen henkilön palkka­ tulojen nousu keskimäärin +1,0 % vuoden 2015 ja +2,5 % vuoden 2014 tasoon ver­rattuna. Arvio perustuu valtiovarainministeriön  kansantalousosaston ennusteisiin.

Yleinen ansiotason kehitys on ollut hyvin maltillista vuosina 2014 ja 2015. Yksittäi­sen henkilön palkkatulojen osalta arviointi on haastavaa. Vuoden 2015 tasoon esitet­ty +1 % korotus on maltillinen ja vastaa hyvin käsitystämme  kehityksestä. Yksittäi­sen palkansaajan osalta kehitys on käsityksemme mukaan kuitenkin ollut myös vuo­desta 2014 lukien tasaista. Näkemyksemme mukaan esitys siitä, että vuodesta 2014 vuoteen 2016 yksittäisen henkilön palkkatason nousu olisi 2,5 % vaikuttaa siten hieman korkealta.

Maataloudesta saatua puhdasta tuloa ehdotetaan vuoden 2016 ennakonperinnässä alennettavaksi -11,5 % vuoden 2014 verotuslaskennan tietoihin. Muutoksen perus­teita ei ole avattu tarkemmin. Vuodelle 2015 maatalouden tuloja ehdotettiin aika­naan vastaavasti alennettavaksi -10,0 % vuoteen 2013 verrattuna. Vuodelle 2015 muutoksen aiheutti maatalouden viljelijätukien maksatusaikataulujen  muutos vuon­na 2015.

 

Maksatusaikataulujen muutos tarkoitti käytännössä sitä, että aiempaa suu­rempi osa vuoden 2015 tuista siirtyi maksettavaksi vasta vuonna 2016. Vaikka uusimpien tietojen mukaan tukien maksatusaikatauluja pystytään vuonna 2015 osittain nopeuttamaan alun perin ilmoitetusta, niin silti vuoden 2015 tukia maksetaan aiem­paa enemmän vasta seuraavan vuoden puolella. Tämä alentaa maatalouden harjoit­tajien tuloja vuonna 2015. Vuonna 2016 maksetaan sekä vuoden 2015, että vuoden 2016 tukia. Täten maksettavien tukien taso nousee verrattuna vuoteen 2015. Kunta­ liiton arvioiden mukaan vuonna 2016 maksettavien tukien taso tuleekin olemaan lähtökohtaisesti samalla tasolla, kuin vuonna 2014 maksetut tuet. Muiltakaan osin emme näe erityisiä perusteita sille, että maatalouden tulotasoa tulisi vuodelle 2016 tarkastaa alaspäin verrattuna vuoteen 2014. Esitämmekin, että maatalouden puhdas tulo pidetään vuoden 2016 ennakonpidätyksiä määrättäessä vuoden 2014 tasolla.

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa esitettyihin korotuksiin tuloissa ja vä­hennyksissä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Jukka Hakola 
veroasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.