Evira, 8.4.2016 Dnro 168/03/2016, Tarja Hartikainen

Alkutuotannon valvontaohjeet

Eviran valvontaosasto on laatinut luonnoksia elintarvikelain mukaisen valvonnan piiriin kuulu­van alkutuotannon valvonnasta. Lausuntopyynnön mukaan ohjeilla ei anneta alkutuotannolle uusia vaatimuksia.

​Maidontuotannon yleiset vaatimukset koskevat tilojen soveltuvuutta, tuotantoeläinten tervey­dentilaa sekä raakamaidon laatuvaatimuksia. Lisäksi ohjeissa on vaatimuksia maitohuoneelle ja lypsylaitteille, lypsylle ja maidonkäsittelylle. Voimassa olevan asetuksen mukaan (VNas N:o 420/2011) kunnan on järjestettävä maidontuotantotilojen valvonta siten, että niitä valvoo kuntaan virkasuhteessa oleva eläinlääkäri.

Maidon ja lihan alkutuotannosta noin 80% kuuluu Nasevaan, jolloin terveydenhuollon tietoja voidaan hyödyntää teurastamoissa ja meijereissä laadunohjauksessa ja dokumentoinnissa. Tuottajilla pitäisi olla mahdollisuus vähentää elintarvikelain nojalla tehtävää valvontaa, jos toiminta on ollut moitteetonta ja tuotanto on mukana kansallisissa  ohjelmissa. Kuluneen ke­vään aikana erityisesti maidontuottajat ovat kärsineet kannattavuusongelmista ja viranomais­ valvonnan tehostaminen elintarviketuotannossa siinä tilanteessa, jossa tuotteen laadussa ei ole ollut ongelmia ja viranomaistoiminnassa tarvittaisiin priorisointia, tuntuu kohtuuttomalta.

Eviran ohjeluonnokset on tarkoitettu elintarvikelain mukaiseen valvontaan, mikä vaikuttaa oh­jeiden perusteella hyvin päällekkäiseltä täydentävien ehtojen valvonnan kanssa. Täydentävien ehtojen valvonnasta vastaavat läänin eläinlääkärit ja valvonnan kustannuksista vastaa valtio. Kunnaneläinlääkärin elintarvikelain nojalla tekemän valvonnan kustannuksista laskutetaan toimijaa; Ohjeissa on syytä vielä varmistaa, että ohjeistettu valvonta on todellakin elintarvike­lain edellyttämää valvontaa eikä tukivalvontaa.

Ohjeiden mukainen valvonta kohdistuu paljon toimijan pitämään kirjanpitoon. Toimijalta vaaditaan entistä enemmän kirjauksia ja kirjanpitoa, mikä on ristiriidassa muun elintarvikeval­vonnan kanssa, jossa kirjanpitovaatimuksia on Kuntaliiton käsityksen mukaan lievennetty.

Eviran ohjeilla yhtenäistetään elintarvikevalvontaa.

Miira Riipinen
ympäristöpäällikkö

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys

tags