Ympäristöministeriölle, Dnro 2336/03/2015, 27.1.2016, Miira Riipinen

Asetusluonnos vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta ja SYKE:n esitys pohjavesille asetettujen ympäristölaatunormien muuttamisesta

​Ympäristöministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa asetusluonnoksesta vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta ja SYKE:n esityksestä pohjavesille asetettujen ympäristölatunormien muuttamisesta.

Vesienhoidosta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1040/2006) ehdotetaan lisättäväksi pohjavesiä koskeva uusi luku ja tehtäväksi tästä johtuvat pykälätarkistukset. Lisäyksillä säädettäisiin pohjavesialueiden rajojen määrittämisestä ja luokituksen perusteista. Asetuksella olisi ollut mahdollisuus täsmentää myös pohjavesien suojelusuunnitelmia koskeva säätelyä.

Kuntaliiton lausunto

Kuntaliitolla on ollut edustus asetusluonnosta valmistelevassa ja SYKE:n pohjavesien laatunormeja koskevia esityksiä käsittelevässä työryhmässä. Valmistelun aikana Kuntaliitto on tiedustellut kuntien toiveita pohjavesien suojelusuunnitelmia koskevan ohjeistuksen ja säätelyn tarpeista. Kunnat eivät vastauksissaan kokeneet tarpeelliseksi täsmennettyä säätelyä pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimisen tueksi, eikä Kuntaliitolla tältä osin siten ole asetusluonnokseen huomauttamista.

Pohjavesialueiden rajaukset ja luokitukset

Kuntaliitto pitää hyvänä, että aiemmin hallintokäytäntöihin perustuneet pohjavesialueiden kartoitus ja luokittelu säädetään täsmällisesti nyt lain ja asetuksen tasolla. Esitetyt asetustasoiset yksilöinnit rajaukseen ja luokitukselle ovat tarpeen eikä Kuntaliitolla ole niiden hydrogeologisiin sisältöihin huomauttamista.

E-luokkaa koskevaa pykäläehdotusta (8 c §) ja sen perusteluja tulee Kuntaliiton näkemyksen mukaan täsmentää. Perusteluista tulee käydä ilmi vesipuitedirektiivin velvoitteet kyseisen luokan määrittelemiselle ylipäätään. E-luokkaa koskevasta pykälästä epäselväksi jää, vaikuttavatko esim. suojeluohjelmiin kuuluvat, mutta suojelemattomat pohjavedestä riippuvaiset alueet, suojelupäätöksillä, mutta ei suoraan lainsäädännöllä suojellut alueet E-luokkaan määrittämiseen. Samoin itse pykälästä tai vähintään perusteluista tulisi suoraan ilmetä, että kyseiseen luokkaan kuuluvaksi alueeksi voidaan määritellä muukin kuin juomavedenhankintaan soveltuva alue (pelkkä E).

Viimeistään tässä vaiheessa tulisi myös selvittää E-luokan aiheuttamat rajoitukset maankäytölle ja asetusehdotuksen vaikutuksiin arvioida asetuksen toimeenpanon kustannusvaikutukset myös tältä osin.

Ehdotukset pohjavesien laatunormien muuttamiseksi

Kuntaliitolla ei ole huomauttamista SYKE:n esittämiin pohjavesien laatunormien muutoksiin lukuun ottamatta kloridin raja-arvoa ja PAH -yhdisteitä koskevia tietoja. Kuntaliiton näkemyksen mukaan esitetty kloridin raja-arvon nosto aiheuttaisi riskin hyvälaatuisen talousveden hankinnalle ja jakelulle. Kannan otto PAH -yhdisteiden laatunormin asettamatta jättämiselle vaatisi lisäperusteluita ja tutkimusaineiston laajentamista.    

SUOMEN KUNTALIITTO
Alueet ja yhdyskunnat

Jarkko Huovinen
kehityspäällikkö

Miira Riipinen
ympäristöpäällikkö

tags
Miira Riipinen

Etunimi
Miira
Sukunimi
Riipinen
Johtaja

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2106
Kännykkä
+358 40 824 4401
Vastuualueet
  • Kuntien ympäristöhallinnon kehittäminen ja seuranta
  • Kuntien ympäristönsuojelun edistäminen
  • Vesien- ja luonnonsuojelu
  • Ilmastonmuutos
  • Kiertotalous
  • Kestävä kehitys
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
Twitter-tili