Lausunto ympäristöministeriölle 29.11.2012, Laura Hassi, Dnro 3779/90/2012

Asuntojen korjausavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Korjausavustuslakia täsmentävä valtioneuvoston korjausavustusasetus säätelee korjaus- ja energia-avustusten käyttötarkoitusta, myöntämistä ja käyttöä. Ympäristöministeriö ehdottaa asetuksen muuttamista siltä osin kuin olosuhteissa tapahtuneet muutokset vaativat asetuksen tarkistamista.

Ehdotuksessa esitetään enimmäistulorajojen korotuksia vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustusten saajille. Lisäksi ehdotetaan korotuksia energia-avustusta saavien korjausten energiatehokkuusvaatimuksiin. Esityksessä tulorajojen korotus on sidottu kela-indeksiin ja energiamääräykset on nostettu siten, että ne ovat linjassa uusien energiatehokkuussäännösten kanssa.

Kuntaliitto pitää asetusehdotuksen tarkistuksia tarkoituksenmukaisina. Energiakorjausten teknisissä tarkistuksissa asetus jää epämääräiseksi kohdassa 18 § 2d ja e. Esityksen mukaan ulkoseinän (yläpohjan) lisäeristeiden paksuuden tulee olla 150 mm (200 mm) tai vastaava eristystaso. Yksiselitteisempää olisi määritellä asetuksessa tavoitteellinen lämmöneristystä koskeva U-arvo/energiatehokkuustavoite joka uuden, korjatun rakenteen tulisi täyttää. Energiatehokkuuden tavoitteen tulisi olla yhtenevä rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostyössä annetun asetuksen kanssa. Eristämisen toteutuksen yksityiskohdat jäisivät asetuksen ulkopuolelle.

Teknisiä yksityiskohtia olennaisempana Kuntaliitto pitää avustusjärjestelmän perustavampia puutteita. Avustusmääräraha vähenee vuosi vuodelta. Mikäli järjestelmän tavoitteita pidetään tärkeinä, määrärahoja tulisi päinvastoin lisätä. Asiantuntevista selvityksistä huolimatta avustusjärjestelmän toimivuutta ei ole kehitetty kokonaisuutena siten, että se olisi yksinkertaisempi ja keveämmin hallittavissa. Kehittämällä avustusjärjestelmää sen ylläpidon kustannukset kuitenkin pienenisivät ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaisi.

 

SUOMEN KUNTALIITTO
Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö -yksikkö

 

Ritva Laine
yliarkkitehti

Laura Hassi
asiantuntija, asuntoasiat

tags
Laura Hassi

Laura Hassi

Asumisen asiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2264, +358 50 562 7665
Vastuualueet
  • kuntien asumisen kehittäminen
  • kuntien palvelu asuntoasioissa
  • valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan ja alan säännöksiin vaikuttaminen