Ympäristöministeriölle, Dnro 132/03/2016, 4.3.2016, Ulla Hurmeranta

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta

Uusi kuntalaki tulee voimaan vaiheittain, siten että se on kokonaisuudessaan voimassa 1.6.2017. Tällöin tulevat voimaan myös uuden kuntalain kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevat säännökset, luku 12. Kuten aiemminkin, uusi kuntalaki on muun muassa kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia koskeva yleislaki, kunnallishallinnon peruslaki.

Uudistuksen tavoitteena on myös vähentää erityislainsäädännön tarvetta. Yhtenäiset menettelysäännökset kunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa on kuntien kannalta tärkeää aina kun se vain on mahdollista. Useat erityislakien menettelysäännökset altistavat päätöksentekoa menettelyvirheille.

Ehdotetun maankäyttö- ja rakennusasetuksen uuden 86 a §:n, mutta myös 86 §:n tiedottamista koskevien säännösten osalta on syytä ottaa huomioon runsaan vuoden kuluttua voimaan tuleva uuden kuntalain 108 §, jonka mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Kuntien kannalta olisi toivottavaa, että maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännökset vastaisivat kuntalain menettelyjä. Siten asetuksessa voitaisiin todeta, että tiedottamisen on tapahduttava siten kuin kunnan ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Tällöin ilmoitustauluilmoitusta ei 108 §:n voimaan tulon jälkeen enää tapahtuisi vaan ilmoitukset julkaistaisiin yleisessä tietoverkossa, kuten ehdotetussa muotoilussakin tavoitellaan. Lisäksi voitaisiin säätää, että ilmoittaminen tulee tapahtua myös ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä lehdessä. Edellä ehdotettu muotoilu luonnollisesti merkitsee sitä, että vuoden verran noudatettaisiin vanhan kuntalain 64 §:n säännöstä, joka ei sisällä velvoitetta tiedottamisesta yleisessä tietoverkossa.

Jatkovalmistelussa voisi vielä miettiä olisiko 86a §:ssä mainittuihin kuultaviin lisättävä alueen kiinteistönomistajat. Naapurithan MRL:n systematiikassa on tulkittavissa koskevan alueellisen poikkeamisen kohteena olevan alueen naapureita. Muistiosta olisi hyvä selvyyden vuoksi käydä ilmi, että alueellista poikkeamista ei koske MRA 85 §:n säännökset. Samoin voisi täsmentää muistiossa, että kuuleminen päätösehdotuksesta tarkoittaa, että kuuleminen tehdään siinä vaiheessa, kun on esitys tulevaksi päätösehdotukseksi tai poikkeamishakemuksen valmistelu on riittävän pitkällä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Ulla Hurmeranta
johtava lakimies 

tags