Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 30.5.2016, dnro 555/03/2016, Minna Antila

Hallituksen esitys 80/2016 vp eduskunnalle laiksi Opetushallituksesta.

​Kuntaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu asiasta seuraavaa. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Opetushallituksesta. Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistettäisiin uudeksi virastoksi. Uuden viraston perustamisella mahdollistetaan Opetushallituksen ja CIMO:n vahvuuksien ja osaamisalueiden entistä parempi hyödyntäminen ja toiminnan jatkaminen ottaen huomioon vähenevä rahoitus. Uuden viraston nimeksi esitetään Opetushallitusta. 

Kuntaliitto katsoo, että toimintojen tehostamisen tavoite on hyvä ja että esitys on huolella valmisteltu. Kuntaliitto kiinnittää huomiota kahteen asiaan, ja toivoo niiden uudelleen arvi-ointia. 

Ohjaus 

Esityksen 2 §:ssä säädetään uuden viraston tehtävistä. Perustelujen mukaan Opetushallituksen ja CIMO:n nykyiset tehtävät on tarkoitus säilyttää uuden viraston tehtävinä. Yksi merkittävä tehtävä on opetuksen, koulutuksen ja muiden toiminnan järjestäjien ohjaus. 

Uuden viraston keskeinen keino ohjata kuntia sekä muita varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä on normiohjaus. Se kuuluu Opetushallituksen nykyisiin tehtäviin. Tätä Opetushallitus toteuttaa antamalla varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä perusopetuslain mukaisten opetusten ja aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet, lukiolain mukaisten koulutusten opetussuunnitelman perusteet, ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteet sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet.  Nämä normit ovat kutakin toiminnan järjestäjää sitovia. Opetushallitus toteuttaa myös muuta erityislainsäädäntöön perustuvaa sekä valtionavustuksilla toteutettavin hankkein tapahtuvaa ohjausta. Opetushallituksen ohjauksen lisäksi varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa sekä opiskeluhuollossa kuntia ohjataan lainsäädännöllä sekä ministeriön ja aluehallintovirastojen toimesta.  

Kuntaliitto esittää, että uudelle virastolle annettavat tehtävät arvioidaan uudelleen toiminnan järjestäjien näkökulmasta ottaen huomioon nykyinen moniportainen ja -tahoinen ohjaus. Jos toimijoita ja ohjauksen välineitä on useita, tulee toimivallan jako olla selkeä ja sen tulee olla kuntia ja muita toiminnan järjestäjiä tehokkaasti palvelevaa ja olla vuorovaikutteista. Nykyiset ohjauksen rakenteet perustuvat pitkälti aikaan, jolloin esimerkiksi tiedonkulkuun ei ollut samanlaisia keinoja kuin nykyisin. Myös opetuksen, koulutuksen ja muiden toimintojen järjestämisen osaamisen kertyminen paikalliselle tasolle vähentää keskitetyn ohjaamisen tarvetta. 

Uuden viraston toimintaa olisi hyvä aika ajoin arvioida esimerkiksi kunnilta kerätyllä palautteella.

Toimintaympäristöjen erilaisuus ja muuttuminen edellyttävät ohjaukselta joustavuutta. Liian yksityiskohtaisella ohjaamisella jäykistetään kuntien ja muiden toiminnan järjestäjien toimintaa vastata paikallisiin ja kulloisiinkin tarpeisiin. Esimerkiksi opetussuunnitelman perusteissa annetaan yksityiskohtaisia määräyksiä, ja osin asioista, joista laissa olevan valtuutussäännöksen mukaan ei tarvitse määrätä.  

Kuntaliitto esittää, että tässä yhteydessä arvioidaan Opetushallituksen perusteiden ja muiden määräysten antamista koskevat valtuutussäännökset ja niiden sisällöllinen ulottuvuus.  

Toimivalta 

Esityksessä esitetään annettavan opetussuunnitelmien, tutkintojen ja muiden toimintojen perusteita koskeva toimivalta pääjohtajalle johtokuntaa kuullen. Tämä vastaa nykytilaa. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä olisi oikeus pidättää itselleen koulutuspoliittisesti merkittävä asia, joka muutoin kuuluisi Opetushallituksen ratkaistavaksi.  

Opetushallituksen antamat normit ovat kuntien toiminnan kannalta merkittäviä, mutta niistä päättäminen tapahtuu demokraattisen päätöksenteon ulkopuolella. Ministeriön asian itselleen pidättämistä koskevan oikeuden yhteydessä ei ole pohdittu mekanismia, jolla Opetushallituksen norminantovaltaan kuuluvat asiat säännönmukaisesti käsiteltäisiin esimerkiksi ministeriössä.  

Kuntaliitto esittää, että Opetushallituksen norminanto-oikeutta koskeva toimivalta arvioidaan uudelleen.  

SUOMEN KUNTALIITTO 

Minna Antila
lakimies

tags