Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 3.3.2016, dnro 118/03/2016, Maarit Kallio-Savela

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta perus-koulutuksesta annetun lain 9 § muuttamisesta

​Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa hallituksen esityksestä laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 § muuttamisesta.

Tutkintotoimikuntien rekisterinpito

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia muutettaisiin ehdotuksen mukaan siten, että Opetushallitus toimisi jatkossa rekisterinpitäjänä tutkintotoimikuntien näyttötutkintojen järjestämiseen liittyvissä henkilörekistereissä.

Kuntaliitto katsoo, että ehdotettu muutos on tarkoituksenmukainen.

Kokeilu  

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain kokeilua koskevia säännöksiä sovellettaisiin paitsi annettavaan valmistavaan koulutukseen niin myös niihin suoritettaviin tutkintoihin.

Kuntaliitto pitää ehdotettua muutosta tarkoituksenmukaisena.

Koulutuksen järjestämisluvan muuttaminen

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ehdotetaan säädettäväksi, että vuosina 2016 ja 2017 ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa voitaisiin opiskelijamäärän osalta muuttaa viranomaisaloitteisesti niissä tilanteissa, joissa koulutuksen järjestäjä on toistuvasti tai ilman perusteltua syytä järjestänyt koulutusta järjestämisluvan enimmäismäärää vähemmän ja jos koulutuksen monipuolisen alueellisen tarjonnan turvaaminen tai koulutuksen järjestäjien tasapuolinen kohtelu valtion talousarvion rajoissa sitä edellyttää.

Kuntaliitto pitää ehdotettua menettelyä näissä olosuhteissa tarkoituksenmukaisena koulutuksen järjestäjien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi.

Esitetty muutos perustuu hallitusohjelman mukaiseen säästöpäätökseen, jossa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdentuu rakenteellisista uudistuksista 190 miljoonan euron säästötavoite, joka toteutetaan jo vuonna 2017. Säästöt on suunniteltu kohdennettavaksi siten, että kuntien osuus on 110 miljoonaa euroa ja valtion 80 miljoonaa euroa. Hallituksen yhtenä kärkihankkeena toteutetaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi. Uudistetun lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alussa.   

Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla toiminut ministerityöryhmä on päättänyt säästöjen toteuttamistavasta. Lisäksi poiketen hallitusohjelman liitteen mukaisesta suunnitelmasta ministerityöryhmä on päättänyt, että säästö kohdennetaan kokonaisuudessaan ammatillisen peruskoulutuksen kuntarahoitusosuuteen. 

Kuntaliitto ei pidä tarkoituksenmukaisena menettelyä, jossa toisen asteen ammatillisen koulutuksen rakenteellisen uudistuksen säästöt toteutetaan ennen kuin rakenteelliset uudistukset mahdollistava ammatillisen koulutuksen reformin mukainen uudistettu lainsäädäntö tulee voimaan. 

Säästöjen toteuttamistavasta ja kohdentamisesta ei ole neuvoteltu Kuntaliiton kanssa, vaikka niillä on merkittävä toiminnallinen ja taloudellinen vaikutus kunnille ja kuntayhtymille. Nämä neuvottelut on pidettävä ja tulokset käsiteltävä KUTHANEK:ssa.  

SUOMEN KUNTALIITTO 

Terhi Päivärinta 
johtaja, opetus ja kulttuuri

Maarit Kallio-Savela
erityisasiantuntija

tags