Kirjallinen asiantuntija-lausunto ympäristövaliokunnalle , Dnro 197/03/2016, 7.3.2016, Miira Riipinen

HE 10/2016 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain (527/2014) 21 § ja 209 § muuttamisesta

​Kuntaliitto kiittää kutsusta tulla kuultavaksi asiassa, mutta ei tällä kertaa lähetä asiantuntijaa kuultavaksi vaan lausuu seuraavaa:

Ympäristönsuojelulain 21 § ja 209 § muutoksilla ympäristöluvan edellyttämien vesistötutkimusten kansallisesta hyväksymismenettelystä luovutaan. Ympäristönsuojelulakiin on jätetty edelleen yleiset laatu- ja menettelyvaatimukset mittausten ja tutkimusten suorittamiselle sekä näitä koskeva asetuksenantovaltuutus lukuun ottamatta toimijoiden hyväksymismenettelyn yksilöintiä.  

Kuntaliitto pitää tarkoituksenmukaisena luopua Suomen ympäristökeskuksen hyväksymismenettelystä sikäli kuin se edistää vesistötutkimusalan toimijoiden tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota palvelujaan myös lupatarkkailutehtäviin. Samalla tulee kuitenkin huolehtia, että lupatarkkailuun käytössä olevien sertifikaattien myöntämiseen on tarjolla riittävästi luotettavia ja riippumattomia palveluntarjoajia.

Toiminnanharjoittajan, valvovan viranomaisen ja muiden asianosaisten edun kannalta on tärkeää, että ympäristönsuojelulaissa säilytetään edelleen vähintäänkin nykyiset yleiset laatu- ja menettelyvaatimukset mittausten ja tutkimusten suorittamiselle sekä näytteenottomenetelmiä ja laadunvarmistusta koskeva asetuksenantovaltuutus. Viranomaisen näkökulmasta ja siten myös toimijoiden tasapuolisen kohtelun takaamiseksi nykyinen lain 209 § (’ Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.’) kaipaa yksilöintiä. Pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin tulee yksilöidä lain nojalla annettavassa asetuksessa. Viranomaisella, palvelun tilaajalla ja tarjoajalla tulee olla tiedossa, miten mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä, jotta ne täyttävät lain vaatimukset. Nyt ilmaistuna sanamuodot ja niiltä puuttuvat yksilöinnit lain esitöissä jättävät arvioinnin viranomaisen tehtäväksi, mikä on omiaan lisäämään viranomaisen työmäärää ja mahdollistamaan toimijoiden kannalta epäselviä erilaisia tulkintoja.  

Luotettavan seurannan ja siten toimintojen vesistövaikutusten arvioinnin kannalta ja kokonaisuudessaan viranomaistoiminnan sujuvuuden lisäämiseksi olisi ensiarvoisen tärkeää, että myös ympäristölupahakemuksen ja tarkkailusuunnitelman tekijälle asetettaisiin yksiselitteiset pätevyysvaatimukset ja sisällölle laatuvaatimukset.

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole lausuttavaa muutosehdotuksista.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Miira Riipinen
ympäristöpäällikkö 

tags