Sosiaali- ja terveysvaliokunta 22.4.2016 Dnro 393/03/2016, Tarja Hartikainen

HE 58/2016 vp tupakkalaiksi, täydentäminen

Hallituksen esitystä tupakkalaista on täydennetty lisäämällä yleisiä tupakointikieltoja koskevaan 17 §:ään toinen momentti, jossa on kielto tupakoinnista ajoneuvon sisällä, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias. Tätä kieltoa ei kuitenkaan esitetä tupakointirikkomuksena rangaistavaksi vaan kyseessä on enemmänkin yhteiskunnan linjaus kieltää tupakointi lapsen läsnä ollessa. Kieltoa valvoisi kunta.

Esityksen tavoite suojella lapsen oikeutta terveelliseen elinympäristöön on sinänsä kannatettava. Kuntaliitto ei kannata säädettäväksi kieltoja, joiden rikkominen ei ole rangaistavaa ja joita on mahdoton valvoa. Tässä tapauksessa valvonta on säädetty kunnalle. Perustelujen mukaan ensisijainen puuttumiskeino olisi keskustelu vanhempien kanssa sekä lastensuojelulliset tukitoimet lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisesti. Pykälätasolla tätä ei kuitenkaan mainita, eli laki ei velvoita valvontaa perusteluissa mainituille viranomaisille. Lakiesitys on tältä osin erittäin epämääräinen, eikä Kuntaliitto kannata tällaisten epäselvien velvoitteiden säätämistä viranomaiselle.

Perusteluissa esitetään, että kiellon rikkominen voitaisiin havaita esim. päiväkodissa, josta voitaisiin tehdä ilmoitus kunnan lastensuojeluviranomaiselle. Tämä johtaisi siihen, että asiasta tehdään joko lastensuojeluilmoituksia tai sitten pyyntöjä palvelutarpeen arvioinnista sosiaalihuoltolain mukaan. Nämä kanavat ovat jo nyt kuormitettuja ja pahimmassa tapauksessa jotakin kriittisempää voi jäädä näiden yhteydenottojen jalkoihin. Lastensuojelulla ei ole käytännössä mitään mahdollisuuksia puuttua tupakointiin yksityisessä ajoneuvossa. Jos tällainen lastensuojelutehtävä kunnalle annettaisiin, se edellyttäisi 100 %:n rahoitusta. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 55 §: ”Uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja laajentuvien tehtävien laskennallisista kustannuksista ellei valtionosuustehtäviin tehdä vastaavan suuruisia vähennyksiä. (30.12.2014/1406)”

Käytännössä nyt esitettyä tupakointikieltoa on mahdoton valvoa kunnan tai jatkossa maakunnan toimesta varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, sosiaalitoimen tai tupakkavalvonnan kautta. Nämä viranomaiset eivät tee minkäänlaista liikenteen valvontaa.

Jos kielto halutaan säätää, sen valvonta tulee ehdottomasti säätää tehtäväksi liikennevalvonnan yhteydessä poliisille, jonka tulee voida määrätä kiellon rikkomisesta rikesakko.

SUOMEN KUNTALIITTO
Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys 

tags
Aila Puustinen-Korhonen

Etunimi
Aila
Sukunimi
Puustinen-Korhonen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2610
Kännykkä
+358 50 344 6884
Vastuualueet
 • Lastensuojelu
 • Lastensuojelun tutkimus ja kehittäminen
 • Lastensuojelun tilastot
 • Lapsiperheiden kotipalvelu
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Tilastoasiantuntijat
Tarja Hartikainen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Hartikainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Kännykkä
+358 50 373 8499
Vastuualueet
 • ympäristöterveydenhuolto
 • terveydensuojelu
 • elintarvikevalvonta
 • eläinlääkintähuolto
 • tupakkavalvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Lisätietoa

Työvapaalla 30.4.2020 asti

Sami Uotinen

Etunimi
Sami
Sukunimi
Uotinen
Johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2623
Kännykkä
+358 50 341 3349
Vastuualueet
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut -tiimin esimies
 • Sosiaal- ja terveydenhuollon lakiasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Kuntaliiton lakimiehet