Kuuleminen eduskunnan hallintovaliokunnassa 21.4.2016, Dnro 390/03/2016, Annukka Mäkinen

HE laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 1, 4 ja 13 § muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 8§ muuttamisesta

​Esityksen tavoitteena on tarkentaa ns. aluekehityslain (7/2014) tavoitteistoa vastaamaan hallituksen aluekehityksen painopisteitä, korvata alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan toimintaa koskevat säännökset uutta alueiden uudistumisen neuvottelukuntaa koskevilla säännöksillä sekä muuttaa ns. rahoituslakia (8/2014) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten osalta.

1. Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Tavoitteet 1 ja 4§: Esitetyt täydennykset koskien kumppanuutta ja alueiden uudistumisen vahvistamista tukevat hyvin aluekehittämisen tavoitteistoa ja ovat kannatettavia.

Alueiden uudistumisen neuvottelukunta 13§: Uuden neuvottelukunnan tehtävien ja kokoonpanon uudistamisessa on huomioitava strategisuuden ja hallinnonalojen yhteistyön vahvistamisen lisäksi alueellinen ulottuvuus. Maakuntien liittojen tulee olla vahvemmin edustettuina neuvottelukunnan työskentelyssä huomioiden alueiden erilaisuus.

2. Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten myöntämä tuki 8§: pykälään esitetään lisättäväksi ELY-keskuksille mahdollisuus myöntää Euroopan aluekehitysrahaston varoja myös yrityspalvelujen kehittämiseen. Lakimuutoksen myötä ELY-keskuksilla olisi mahdollisuus myöntää Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta alun perin Innovatiiviset kaupungit -kehittämisohjelmaan varattuja EAKR-varoja yrityspalvelujen kehittämiseen. Kyse on 1-3 milj. eurosta, aiemmin on tehty päätökset em. INKA -rahoituksen uudelleenosoittamisesta pk-yritysaloitteeseen sekä Salon seudun rakennemuutostoimiin.

 

Kuntaliitto ei näe lakimuutosta tarkoituksenmukaisena aluehallintouudistuksen tässä vaiheessa. Esitetty lakimuutos ei tue hallituksen tavoitteita normien purusta sillä maakuntien liitoilla on jo ns. rahoituslaissa mahdollisuus rahoittaa mm. seudullisten yrityspalvelujen kehittämistä (7§ maakuntien liittojen myöntämä tuki: alueellinen kehittämistuki). Nykyisen ohjelmakauden 2014-2020 alussa tehtiin linjaus, jonka mukaan viranomaisten ns. oman tuotannon hankkeita tulee välttää. Esityksen perusteluissa kuitenkin todetaan, että rahoitettavat hankkeet olisivat pääosin ELY-keskuksen itse toteuttamia hankkeita. Kuntaliitto esittää myös, että ko. 1-3 miljoonan euron uudelleen kohdentamisessa huomioitaisiin kuntien intressit osallistua kehittämistoimintaan.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Annukka Mäkinen
erityisasiantuntija 

tags
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat