Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 17.12.2012, Dno 4261/90/2012, Päivi Koivuranta-Vaara

Iäkkäiden henkilöiden laajennettu ajoterveystarkastus

​Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliiton lausuntoa iäkkäiden henkilöiden laajennettua ajoterveystarkastusta koskevasta sosiaali- ja terveysministeriön asetusmuutosluonnoksesta sekä siihen liittyvistä lomakeluonnoksista. Asetusmuutoksella on tarkoitus lisätä ajoterveyttä koskevaan asetukseen uusi 25 a §, joka säätäisi iäkkäiden henkilöiden laajennetun lääkärintarkastuksen tavoitteista ja sisällöstä.  

Iäkkäiden henkilöiden ajoterveystarkastuksen sisällön määrittely on perusteltua, koska se yhtenäistää käytäntöjä ja parantaa tarkastusten vaikuttavuutta ohjaamalla tarkastusten tekijöitä kiinnittämään huomiota erityisesti sellaisiin sairauksiin ja lääkehoitoihin, jotka vaikuttavat ajokykyä heikentävästi. Iäkkäiden kuljettajien onnettomuusriski on kohonnut ja ikääntyneiden kuljettajien määrä lisääntyy lähitulevaisuudessa.

Velvoite laajennettuun terveystarkastukseen on säädetty ajokorttilaissa, joten asetus ei lisää terveystarkastusten määrää eikä laajenna niitä, vaan ohjeistaa niiden sisältöä.

Kuntaliitolla ei ole huomauttamista asetusluonnoksen tekstiin. Sitä vastoin perustelumuistioon ehdotamme tarkistuksia.

Kohta 2  Ehdotetut muutokset

  • Tekstissä todetaan seuraavaa: Toimintakyvyn menettämisen vaara äkkikuoleman aiheuttamana on sitä suurempi…

  • Olisi paikallaan yksinkertaistaa teksti seuraavasti: Äkkikuoleman vaara on sitä suurempi…

Kohta 3  Asetuksen vaikutukset

  • Muistiossa esitetään seuraavaa: Laajennettu lääkärintarkastus tehdään ensisijaisesti perusterveydenhuollossa. Laajennettuja lääkärintarkastuksia tekevät pääasiassa julkisen sektorin terveyskeskuslääkärit ja yksityisen sektorin lääkärit.

  • Perusterveydenhuollolla ymmärretään yleensä julkista terveydenhuoltoa, joten teksti vaikuttaa ristiriitaiselta. Ensimmäisessä lauseessa voisi korostaa pitkäaikaisen potilas-lääkärisuhteen merkitystä ja potilaan tuntemisen tärkeyttä esimerkiksi seuraavasti: Olisi hyvä, että laajennetun lääkärintarkastuksen tekisi potilasta muutoinkin hoitava lääkäri joko julkisessa perusterveydenhuollossa tai yksityisellä sektorilla.

Lääkärintarkastuslomakkeiden luonnoksiin Kuntaliitolla ei ole muutosehdotuksia. Ne ohjaavat tarkastusta asetusluonnoksen tavoitteen mukaisesti.

Asetuksen on suunniteltu tulevan voimaan 19.1.2013. Aikataulu vaikuttaa kiireiseltä, koska muutos edellyttää kattavaa tiedottamista tarkastuksia tekevälle lääkärikunnalle sekä iäkkäille henkilöille, joita asetus koskee.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tuula Haatainen
varatoimitusjohtaja

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveys 

tags