Lausunto oikeusministeriölle 13.11.2012, dnro 3774/90/2012, Ida Staffans

Kuntien kielellistä asemaa koskeva valtioneuvoston asetus

Virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003 - 2012 annetun valtioneuvoston asetuksen (1174/2002) voimassaolo päättyy 31.12.2012. Kielilain (423/2003) 5 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään joka kymmenes vuosi virallisen tilaston perusteella, mitkä kunnat ovat kaksikielisiä ja mikä on näiden kuntien enemmistön kieli sekä mitkä kunnat ovat suomen- tai ruotsinkielisiä yksikielisiä kuntia. Oikeusministeriössä on valmisteltu ehdotus kuntien kielellistä asemaa koskevaksi asetukseksi ajalle 2013- 2022. 

Kiittäen mahdollisuudesta antaa lausunto asetusluonnoksesta Suomen Kuntaliitto esittää kunnioittavasti seuraavaa.

Suomen Kuntaliitolla ei ole huomauttamista oikeusministeriön asetusluonnokseen.

Suomen Kuntaliitto kiinnittää kuitenkin huomiota oikeusministeriön muistiossa (17.10.2012) esitettyyn aikomukseen luopua valtioneuvoston ylläpitämistä luetteloista eri viranomaisten kielellisestä jaotuksesta. Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä ylläpitänyt luetteloita eri viranomaisten kielellisestä jaotuksesta. Oikeusministeriön muistion mukaan tästä menettelystä on nyt tarkoitus luopua. Oikeusministeriö huomauttaa, että estettä ei ole sille, että sellaisen viranomaisen organisaatiota koskevassa normistossa, johon sisältyisi määräyksiä alue- ja paikallishallinnosta, todettaisiin erikseen kielilain pohjalta, minkä kielisiä alue- ja paikallishallinnon viranomaiset ovat.

Suomen Kuntaliitto pitää tärkeänä, että tietoa viranomaisten kielellisestä jaotuksesta on keskitetysti ja helposti saatavissa. Viranomaisten organisaatiota koskevassa normistossa voidaan todeta alue- ja paikallishallinnon kielellisestä jaotuksesta. Näkemyksemme mukaan valtion tulisi tämän lisäksi ylläpitää keskitetysti luettelomuodossa tietoa viranomaisten alue- ja paikallishallinnon kielellisestä jaotuksesta.

 
SUOMEN KUNTALIITTO

 

Riitta Myllymäki
johtava lakimies 

Ida Staffans
lakimies

tags