Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 4.4.2016, dnro 358/03/2016, Marja Lahtinen

Lakialoite laiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta

​Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuultavaksi lakialoitteesta, jossa ehdotetaan perus­opetuslain koulumatkaetuuksia koskevan säännöksen muuttamista siten, että nykyisen mat­kan aikarajan lisäksi säädettäisiin sen enimmäispituus kilometrein. Kuntaliitto lausuu asiasta seuraavaa. 

Voimassa olevan säännöksen mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, ja lukuvuoden alkaessa 13 vuotta täyttäneillä enintään kolme tuntia. Jos oppilas asuu niin kaukana koulusta, ettei säädettyyn aikarajaan kuljetusta pystytä järjestä­mään, oppilaalla on oikeus maksuttomaan majoitukseen ja täysihoitoon perusopetuslain 33 §:n nojalla.

Lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi edellä olevan lisäksi matkan pituutta koskevasta enimmäisrajasta, joka olisi yhteen suuntaan enintään 80 kilometriä. Oppilaan huoltaja voisi sopia opetuksen järjestäjän kanssa säädettyä pitemmästä koulumatkasta. 

Kuntaliitto pitää nykyistä tapaa säätää koulumatkoista riittävänä. Säädetyssä aikarajassa tu­lee otetuksi huomioon säännönmukaiset tie- ja liikenneolosuhteet. Kilometrirajasta säätämi­nen puolestaan aiheuttaisi haja-asutusalueilla paineita kouluverkon ja mahdollisten oppilaak­siottoalueiden tarkistamiseen, myös yksittäisten oppilaiden kohdalla ja heidän asuinpaikkansa muuttuessa. Tämä saattaa vaikeuttaa kuntien mahdollisuuksia päättää kouluverkosta ja kou­lukohtaisesta opetuksen tarjoamisesta pitkäjänteisesti.

Kuntaliitto huomauttaa, että lakialoitteen mukainen säätäminen olisi uusi vel­voite kunnille. Maan hallitus on sitoutunut pidättäytymään kunnille annettavista uusista tehtävistä ja velvoitteista. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §: n 2 momentin mukaan uusissa ja laajentuvissa valtionosuus­tehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja laajentuvien tehtävien las­kennallisista kustannuksista ellei valtionosuustehtäviin tehdä vastaavan suurui­sia vähennyksiä. Tämä edellyttää, että aloitteesta aiheutuvat kustannusvaiku­tukset arvioitaisiin huolella, jotta kustannusten lisäykset voitaisiin kunnille täy­simääräisesti korvata.

 Lakialoitteessa ehdotetaan kunnan ja oppilaan huoltajan mahdollisuutta sopia säädettyä kou­lumatkaa pitemmästä matkasta. Sopiminen perheen ja kunnan välillä soveltuu perusopetusla­kiin huonosti. Kunnan pitäisi joka tapauksessa varautua kouluverkossaan rajan mukaiseen tarjontaan, vaikka sopimisen mahdollisuus olisi. Todettakoon, että nykyisin oppilaalla on oike­us hakeutua muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun (POL 32 § 3 mom.), esimerkiksi naapurikuntaan, jos siellä koulu on oppilaan kotoa lähempänä kuin lähikoulupaikka. Tällöin oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltajat vastaavat kuljetusten jär­jestämisestä ja kustannuksista.

Lainsäädännön jäykistämisen sijaan Kuntaliitto esittää, että ryhdyttäisiin pikai­sesti toimenpiteisiin, jotta osittainen etäopetus ja oppiminen pitkien koulumat­kakuljetusten aikana olisivat mahdollista.

SUOMEN KUNTALIITTO

Marja Lahtinen
kehittämispäällikkö 

tags