Sosiaali- ja terveysministeriö 5.10.2016, Dnro 928/03/2016, Jean-Tibor IsoMauno ja Ellen Vogt

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi

Kuntaliitto esittää lausuntonaan seuraavia huomioita:

Yleisenä huomiona voidaan todeta, että Kuntaliiton strategiassa on määritelty, että liiton perustehtävänä on tehdä kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta. Keskeisenä tehtävänä on sovittaa yhteen erilaisten kuntien tarpeisiin sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Kestävyydellä tarkoitetaan myös sukupolvet ylittävää oikeudenmukaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja kuntalaisten yhdenvertaisuutta.

Lainsäädäntö, kansallinen ja EU:n tasa-arvo ja yhdenvertaisuuspolitiikat velvoittavat kuntia edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan.

Vaikka Suomessa tasa-arvo on monissa asioissa saavutettu, edelleen on eroja sukupuolten ja eri vähemmistöryhmien hyvinvoinnissa ja mahdollisuuksien toteutumisessa käytännössä. Hallituksen toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi toteutetaan pitkälti kunnissa. Kunnat voivat vaikuttaa erojen vähentymiseen ja luoda sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta. Nyt kun kunnissa on käynnissä isoja muutoksia ja talouden kiristyessä on entistä tärkeämpää ottaa päätöksissä ja toiminnassa sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioon.

Kuntaliitto tukee kuntia tässä työssä. Kuntaliitto huolehtii sekä tasa-arvo, että yhdenvertaisuuslainsäädännön ja politiikan yleisestä edunvalvonnasta ja kuntien palveluista. Kun palveluissa sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat ovat mukana, lisätään kuntalaislähtöisyyttä, palvelujen laatua sekä paremmalla kohdentumisella tehokkuutta.

Kuntaliitto toteaa, että toimeentulotukeen liittyviä kustannusvaikutuksia ei luonnoksessa ole arvioitu. Lakimuutoksilla saattaa kuitenkin olla vaikutuksia myös toimeentulotuen kustannuksiin. Esimerkiksi työttömyysturvan varassa elävän perheen talouden kannalta työttömyysturvan lapsikorotus ei täysin kompensoi elatustuen menetystä, mikä saattaa lisätä kohderyhmän toimeentulotuen tarvetta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jean-Tibor IsoMauno
lakimies

tags