​Liikenne- ja viestintäministeriö Dnro 2305/03/2015 21.1.2016, Marika Kämppi

Lausunto selvitykseen sähköverkkoyhtiöiden valokuituinvestoinneista Ruotsissa

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa teettämästään selvityksestä, joka koskee sähköverkkoyhtiöiden valokuituinvestointeja Ruotsissa. Liikenne- ja viestintäministeriö on nyt käynyt keskusteluja eri tahojen kanssa siitä, että olisiko sähköverkkoyhtiöiden mahdollista rakentaa myös valokuituverkkoja sähköverkkojen maakaapeloinnin yhteydessä. Valtakunnallisena tavoitteena on ollut pitkään huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamisen edistäminen Suomessa.

Kuntaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa:

Tavoitteiden kannalta on hyvä, jos yhtenä vaihtoehtona tutkitaan, olisivatko sähköverkkoyhtiöt kiinnostuneita asentamaan kuitukaapeleita maahan. Näkemyksemme mukaan tähän liittyy merkittävästi lisää selvitettäviä näkökohtia.

Sähköverkon maakaapelointi ja muu verkon parannustyö sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi lähivuosien aikana on jo itsessään mittava työ, johon kokonaan uuden toiminnon  kytkeytyminen tuo lisää haasteita. Käsityksemme mukaan keskijänniteverkko eli muuntajien väliset siirrot olisivat tulevaisuudessakin enimmäkseen ilmakaapeli/avojohtoina. Lisäksi taajamat ovat jo nyt hyvin kaapeloitu, joten maakaapelointi ei paikkaa tätä saatavuusongelmaa.

Lisäksi käytännön toteuttamisen kannalta on selvittävä myös se, että miten mahdollisesti muuntamoihin saataisiin asennustilaa tietoliikenneverkkotoiminnan tarvitsemia laitteita varten ja miten näitä tiloja voidaan hyödyntää kummankaan kriittisen toiminnan vaarantumatta.

Toisin sanoen olisi määriteltävä toimijoiden oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi olisi selvitettävä, miten kaapelointi olisi toteuttava. Sähkön etäluettavaksi muutettu mittarointi Suomessa on lähes valmis, joten valokuituverkko ei siten tuo sähköverkkoa ylläpitävälle merkittävää lisäarvoa nykyiseen mittarinluentaan.

Sähköverkon haltijoilla ei käsittääksemme ole tietopohjaa tai kokemusta tietoliikennejärjestelmistä, joten se vaatii uusia resursseja. Tietoliikenneverkon haltijoilla on myös aina parempi mahdollisuus tarjota ja kehittää uusia palveluita.

Suhde sähkömarkkinalakiin ja kustannusten jakoon kirjanpidossa on myös selvitettävä.

Sähkömarkkinalaki säätelee seikkaperäisesti sähkön siirtohintojen kohtuullisuutta, joita taas Energiavirasto valvoo. Sähköverkkoliiketoiminnat on eriytettävä muista toiminnoista sähkömarkkinalain 588/2013 77§ mukaan, näin ollen voi olla välttämätöntä eriyttää kuituoperaatiot sähkönsiirrosta.

Sähköverkkoyhtiöt ja tietoliikenneoperaattorit voivat kehittää edelleen yhteistyötä. Lakia yhteiskäytöstä ja -rakentamisesta ollaan antamassa ja sen tuomia hyötyjä ei voida vielä arvioida. Yhteisrakentamisen toimintatavoissa ja pelisäännöissä on vielä paljon tehostettavaa.

Alan kaikkien toimijoiden on tärkeää panostaa parempaan tiedonvaihtoon tulevista hankkeista ja näin edistää verkkojen rakentamista ja hakea säästöpotentiaalia myös sitä  kautta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Marika Kämppi
yhdyskuntatekniikan asiantuntija

tags