Lausunto oikeusministeriölle 22.11.2012, Dnro 3102/90/2012, Aila Puustinen-Korhonen

Lausunto sijaissynnytysjärjestelyistä

​Yleistä

Kuntaliiton näkemyksen mukaan sijaissynnytysjärjestelyjen uudelleenarviointia voitaisiin tässä vaiheessa tehdä. Sijaissynnytysjärjestelyihin liittyvien ongelmien vuoksi Kuntaliitto kuitenkin katsoo, että asia tulee arvioida erittäin huolellisesti eettiseltä ja juridiselta kannalta, mikäli muutoksiin tiukasti rajatuissa tilanteissa ryhdytään.

Sijaissynnytysjärjestelyistä annetun arviomuistion mukaan sijaissynnytysjärjestelyihin oli ryhdytty noin kahdessakymmenessä tapauksessa 1990-luvulta vuoteen 2006 mennessä. Määrä on vähäinen. Kuntaliitto ei usko, että sijaissynnytysjärjestelyt tulisivat olemaan määrällisesti merkittävä asia myöskään tulevaisuudessa, mikäli sijaissynnytysjärjestelyt Suomessa mahdollistettaisiin tiukasti rajatuissa tilanteissa.

Vaihtoehto I: keinohedelmöityshoitoon perustuvan sijaissynnytyksen täyskiellon jatkaminen

Suomen oikeusjärjestelmä ei anna kenellekään subjektiivista oikeutta saada lasta. Sijaissynnytysjärjestelyjä mietittäessä tulee ottaa huomioon lapsilähtöinen näkökanta. Tärkeimpänä ajatuksena tulee olla lapsen edun turvaaminen.

Täyskiellon jatkaminen pitäisi nykyisin tilanteen ennallaan. Täyskiellon jatkamista on perusteltu esimerkiksi sillä, että sen salliminen saattaa olla lapselle haitallista.

Vaihtoehto II: ei-kaupallisen sijaissynnytyksen salliminen rajoituksetta

Sijaissynnytysjärjestelyn rajoitukseton salliminen on lausunnon mukaan radikaali toimenpide. Osa naisista saattaisi haluta käyttää sijaissynnytystä esimerkiksi kosmeettisista syistä. Tällaisten tilanteiden salliminen ei olisi tarkoituksenmukaista. Kuntaliitto ei kannata sijaissynnytyksen rajoittamatonta sallimista siihen liittyvien eettisten näkökulmien vuoksi. Sijaissynnytysten rajoittamaton salliminen saataisi luoda ilmiöitä ja tilanteita, joihin ei lainsäädännöllisesti ole varauduttu. Käytännössä saattaisi syntyä tilanteita, jotka ovat lapsen edun vastaisia.

Vaihtoehto III: ei-kaupallisen sijaissynnytyksen salliminen yksittäisissä tilanteissa

Mikäli lainsäädännön muutosvalmistelua halutaan jatkaa, tämä voisi olla ainoa vaihtoehto pohjaksi. Mikäli sijaissynnytys Suomessa mahdollistetaan, sijaissynnytyksen tulee tapahtua suunnitelmallisesti ja moniammatillisen hoitotiimin avustuksella. Rajan vetäminen sallittujen ja kiellettyjen järjestelyjen välillä on haastava tehtävä. Sijaissynnytyksiä koskevan säätelyn tulisi varmistaa, ettei käytännössä esimerkiksi läheinen henkilö ryhtyisi painostuksen vuoksi sijaissynnyttäjäksi. Myös lapsen huoltajuutta koskevista kysymyksistä sopiminen ennen synnytystä tulisi olla selkeästi lailla säädetty. Tilanne, että geneettiset, lasta haluavat vanhemmat eivät olisikaan huoltajia lapsen syntyessä voi vaarantaa lapsen edun toteutumisen sijaissynnytysjärjestelyissä.

Adoptiosta tulisi olla tarjolla riittävästi tietoa lasta toivoville perheille. Adoptiota tulisi pitää luonnollisena vaihtoehtona sellaisten perheiden kohdalla, joissa oman lapsen saaminen ei ole mahdollista.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tuula Haatainen
varatoimitusjohtaja

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö

tags