Sisäasiainministeriö Dno 2339/03/2016 27.1.2016 Erja Horttanainen

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Sisäministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (ns. toimivallan siirtohanke).

​Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia, kansalaisuuslakia, rajavartiolakia ja väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan tiettyjen maahanmuuttohallinnon tehtävien siirtoa poliisilta ja Raja-vartiolaitokselta Maahanmuuttovirastolle. Ulkomaalaisen oleskeluoikeutta ja ulkomaalaiselle Suomessa myönnettäviä matkustusasiakirjoja koskevissa asioissa sekä kansalaisuusasioissa siirto olisi kokonaisvaltainen ja tekisi Maahanmuuttovirastosta käytännössä yksinomaisen ulkomaalaisten lupaviranomaisen. Turvapaikka-asioissa siirto olisi osittainen, jolloin poliisille ja Rajavartiolaitokselle jäisi niiden ydintehtäviin kiinteästi liittyviä tehtäviä.

Sisäministeriön laatiman luonnoksen mukaan esityksellä tavoitellaan Maahanmuuttovirastolle selkeämpää prosessiomistajuutta oleskelulupa-, kansalaisuus- ja turvapaikka-asioissa sekä EU-kansalaisten rekisteröinneissä ja vastaavasti sitä, että polisi ja Rajavartiolaitos voivat kes-kittyä selkeämmin omiin varsinaisiin ydintehtäviinsä.

Kuntaliitto toteaa lausuntonaan, että sisäministeriön esitys on perusteltu ja kannatettava

tags