Lausunto valtiovarainministeriön vero-osastolle 26.8.2016, dnro 662/03/2016, Henrik Rainio

Luonnos hallituksen esitykseksi ennakonkannon ja eräiden muiden vero-tusmenettelyjen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiovarainministeriö on 1.7.2016 pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistamisesta.

​Kuntaliitto pitää esitysluonnosta kokonaisuutena kannatettavana ja hyvin valmisteltuna. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi useita verolakeja siten, että verotusmenettelyn ja veronkannon laaja uudistus on mahdollista toteuttaa. 
Kuntaliitto kannattaa verotusmenettelyn yksinkertaistamista ja yhtenäistämistä, jotka mahdollistavat sähköisten menettelytapojen kehittämisen sekä ennakoiden ja lopullisen verotuksen paremman kohtaannon. 

Kuntien kannalta on hyvä, että verot tilitetään mahdollisimman aikaisin ja mahdollisimman oikean määräisinä. Kuntien taloudenhoidon kannalta tasainen ja mahdollisimman ennakoitava tilitysrytmi mahdollistaa tehokaan taloussuunnittelun. Tilitysten oikaisut koetaan hankaliksi, varsinkin, jos niistä ei tiedetä etukäteen. Tältä osin esimerkiksi esityksen ehdotus yhteisöjen ennakon täydennysmaksun muutokseksi aikaistanee osin kuntien yhteisöveron tilityksiä ja jaksottaa ne tasaisemmin useammalle kuukaudelle.  

Esityksessä ehdotetaan tuloverotuksen koronlaskennan säännösten yhdenmukaistamista ja selkiyttämistä. Tämä muuttaisi esimerkiksi jäännösverolle ja veronpalautukselle maksettavien korkojen määrää ja vaikuttaa tältä osin kuntien verotuottoihin, mutta vaikutus ei ole kovin merkittävä. On kannatettavaa, että koronlaskennan muutos kannustaa verovelvollisia huolehtimaan ennakkoperinnän riittävyydestä jo verovuoden aikana.

Kokonaisuutena esityksessä ehdotetuilla muutoksilla on lievä positiivinen vaikutus kuntien verokertymiin, lähinnä kalenterivuonna 2017, kun yhteisöveron maksukertymien ennakoidaan aikaistuvan ja lisääntyvän kertaluontoisesti kunnille noin 13 miljoonalla eurolla. Summa on vähäinen suhteessa kuntien verotuloihin, mutta tilitysaikataulun kehitys on oikeansuuntainen.

Esityksen tavoitteena on yhdessä muiden Verohallinnon hankkeiden kanssa tehostaa verotusmenettelyä ja säästää noin 100 henkilötyövuotta verotuksen toimittamisessa vuoteen 2021 mennessä. Kunnat osallistuvat verotuskustannusten maksuun, joten hallinnon tehokkuus on kannatettavaa, kunhan se ei heikennä verotuksen toimittamisedellytyksiä.

Kuntaliitto kannattaa esityksessä ehdotettuja muutoksia ja kehitystä kohti reaaliaikaista ja tehokasta verotusta. Muilta osin Kuntaliitolla ei ole luonnokseen huomautettavaa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Henrik Rainio  
erityisasiantuntija

tags