Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle Dnro 49/03/2016, 5.2.2016 Erja Horttanainen

Luonnos hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta. Lakia kotoutumisen edistämisestä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lain 6 luvun 45 §:ssä säädetyt laskennalliset korvaukset kunnalle voitaisiin maksaa automaattisesti ilman erillistä hakemusta kehittämis- ja hallintokeskukselle. Laskennallisten korvausten automatisoinnin mahdollistamiseksi lain 87 §:ään lisättäisiin toimijaksi väestörekisterikeskus.

​Lakiesityksen perustelujen mukaan tarkoituksena on järjestää kehittämis- ja hallintokeskuksen kunnille suorittamien laskennallisten korvausten maksaminen nykyistä tarkoituksenmukaisemmin, yksinkertaisemmin ja yhdenmukaisemmin korvausprosessia uudistamalla. Laskennallinen korvaus maksettaisiin kunnalle ensisijaisesti ilman erillistä hakemusta. Kunnilla säilyisi kuitenkin mahdollisuus hakea korvausta kehittämis- ja hallintokeskukselle osoitetulla hakemuksella niistä henkilöistä, jotka kuuluvat laskennallisten korvausten piiriin, mutta joita ei tällä hetkellä saada poimittua automaattisesti nykyisistä tietojärjestelmistä.

Kuntaliitto kannattaa ehdotettua kotoutumislain muutosta. Laskennallisten korvausten maksamisen automatisointi vähentää osaltaan korvausjärjestelmän hallinnointiin tarvittavaa työmäärää kunnissa. On myös tärkeää, että kunnat voivat edelleen erikseen hakea laskennallisia korvauksia silloin, kun tarvittavia tietoja ei saada suoraan tietojärjestelmistä.

tags