Sosiaali- ja terveysministeriö 6.9.2016, Dnro 805/03/2016, Päivi Koivuranta-Vaara

Luonnos hallituksen esitykseksi lääkelain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta lääkelain muuttamiseksi sekä luonnoksesta ehdotukseksi lääkeasetuksen muuttamisesta.

​Lakiesityksen tavoitteena on sujuvoittaa apteekkarien vaihdostilanteita. Avoimista apteekkiluvista ilmoitettaisiin Fimean internet-sivuilla ja ilmoitusten tietosisältöä parannettaisiin. Uuden ja luopuvan apteekkarin työnjakoa täsmennettäisiin ja apteekkiliikkeen vastaanottamisen määräaika lyhennettäisiin yhdestä vuodesta puoleen vuoteen. Apteekin väliaikaisen hoitajan pätevyysvaatimuksiin ehdotetaan täsmennyksiä.

Uuden apteekin perustamisedellytyksiin ehdotetaan muutoksia. Lääkkeiden saatavuuden arvioinnissa otettaisiin huomioon alueella asuvan väestön lisäksi myös alueella asioiva väestö. Lisäksi arvioinnissa muut terveyspalvelut otettaisiin huomioon muutenkin kuin sijainnin osalta.

Uutena ehdotuksena lakiesityksen vuonna 2014 vireillä olleeseen versioon nähden lakiluonnoksessa ehdotetaan, että apteekin tiloissa myyntitoimintaa saa harjoittaa vain ko. tiloissa apteekkiliikettä harjoittava apteekkari. Erillinen yhtiö ei voisi vuoden siirtymäajan jälkeen myydä apteekin tiloissa myydä yleisiä kauppatavaroita.

Uutena valvontakeinona esitetään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle oikeutta määrätä uhkasakko tarkastuksessa annettuja määräyksiä tehostamaan.

Kuntaliitto pitää esitystä pääosin perusteltuina ja katsoo, että ehdotetut muutokset osaltaan tukevat lääkkeiden saatavuutta. Kuitenkin 41 §:ssä ehdotettu säädös, jonka mukaan apteekkien sijoittumista harkittaessa otetaan huomioon myös alueella asioiva väestö, voi vaarantaa pienten asutuskeskusten apteekkien toimintaedellytykset ja sellaisten kansalaisten apteekkipalvelut, jotka eivät esimerkiksi korkean ikänsä takia voi asioida asutuskeskusten ulkopuolella sijaitsevissa kauppakeskuksissa. Tähän asiaan tulisi apteekkilupia arvioitaessa kiinnittää huomiota.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö

Päivi Koivuranta-Vaara
hallintoylilääkäri

tags