Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 10.10.2012, dnro 3310/90/2012, Marja Lahtinen

Luonnos Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman taustamuistioksi

Kuntaliiton lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 10.10.2012, dnro 3310/90/2012. 

Lausunto ohessa pdf-liitteenä.