Lausunto ympäristöministeriölle 7.11.2012, Dnro 3684/90/2012, Ritva Laine

Luonnos vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitusta käsitteleväksi ohjeistukseksi

Ohjeistukselle on suuri tarve kunnissa ja maakunnan liitoissa. Kauppaa ohjaavia uusia kaavoja on jo runsaasti vireillä ja on tärkeää, että kaavoituksessa tehtäville valinnoille saadaan yhtenäinen suunta.

Ohjeistuksen saaminen lopulliseen muotoonsa mahdollisimman pikaisesti onkin tarpeen.

Ohjeistus on rajattu koskemaan suuryksiköiden ohjausta ja siinä esille nousevia kysymyksiä. Tämä on hyvä valinta. Oppaan laajentaminen kaupan ohjaukseen yleensä olisi kasvattanut oppaan kokoa ja heikentänyt sen käyttökelpoisuutta. Yhdyskuntien hyvän suunnittelun yleisempi opastus on syytä hoitaa muilla välineillä.  

Laissa edellytetään, että vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus osoitetaan maakuntakaavassa riittävällä tarkkuudella. Tämä velvoite koskee maakuntakaavassa erityisellä merkinnällä osoitettavien vähittäiskaupan suuryksikköjen ohella soveltuvin osin myös näissä kaavoissa osoitettavia keskustatoimintojen alueita. Erityisesti keskustatoimintojen alueilla velvoitteen tiukka tulkinta saattaa johtaa selvityksiin ja muodon vuoksi tehtäviin vaikutusten arviointeihin, jotka eivät paranna kaavan ohjaavuutta tai kaavaratkaisun laatua. Ohjeistuksessa onkin tärkeä esittää riittävästi menettelyjä ja vaihtoehtoja mitoituksen esittämistavasta. Toivottavaa olisi myös, että voitaisiin vielä selkeämmin todeta ja kuvailla olevan tilanteita, joissa mitoituksen voi jättää esittämättä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo 
johtaja
yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Ritva Laine
yliarkkitehti

tags