Lausunto ympäristöministeriölle 19.4.2012, Dnro 1344/90/2012, Leena Eränkö, Jari Vaine

Opasluonnos uuden jätelainsäädännön mukaisista vakuusvaatimuksista

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta oppaaksi jätelakiin ja ympäristönsuojelulain muutoksiin sisältyvien vakuussäännösten soveltamisesta.

Kuntaliitto toteaa, että opas on varsin tarpeellinen kuntien kannalta. Opasta tarvitaan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten päätösvallassa olevien jätetoimintojen ympäristölupien käsittelyssä vakuusasioiden asianmukaiseksi hoitamiseksi. Lisäksi asianmukaiset vakuudet ja niitä koskevat hyvät menettelyt muissakin kysymykseen tulevissa toiminnoissa ovat tarpeen toiminnan sijaintikunnan edun kannalta.

Opasta on kuitenkin tarpeen vielä konkretisoida lisää koskemaan erityisesti jätevakuuksien osalta esille nousevia tilanteita ja ongelmia. Opasluonnoksessa on tarkasteltu varsin tarkkaan yleistä vakuusproblematiikkaa. Vakuuden vaatimistilanteita ja niihin liittyviä asioita käsitellään liian vähän. Tarkastelun lähtökohdan pitäisi olla, että keneltä, miksi, missä tilanteissa ja kuinka paljon vakuutta vaaditaan. Voitaisiin selvittää periaatteita sille, miten viranomainen saa tietoa toiminnan aidosta luonteesta, eli tuon tulkinnan mukaan ”todellisesta” vakuustarpeesta.

Erityisesti tulisi nostaa esiin sitä, miten jätevakuuskäytännöt poikkeavat ja miten niiden tulisi poiketa muista normaalisti pankkimaailmassa laajasti käytössä olevista vakuuskäytännöistä. Olisi tarpeen selvittää, mitä jätevakuuksien osalta erityisesti tulee ottaa huomioon suhteessa ”normaalikäytäntöön”. toiminnan luonteen vaikutuksia vaadittavaan vakuuteen tulisi vielä tarkastella tarkemmin, toiminnan luonteen pitää vaikuttaa vakuuteen ja sen suuruuteen.  Olisi syytä määritellä myös toimintaperiaatteita, parhaita käytäntöjä ja seurantamenettelyjä itse vakuuskäytäntöjen lisäksi.

Saattaisi olla kuntien kannalta parempi, ettei aseteta vakuuksille mitään periaatteellista alarajaa, esim. opasluonnoksessa mainittua 5000 euron rajaa. Pienistäkin toiminnoista voi syntyä pienehköjä, mutta oikaisua kaipaavia laiminlyöntejä, jotka voitaisiin pienemmälläkin vakuudella kattaa.

Erityisen tärkeää olisi ohjeistaa, miten vakuuden piirissä olevaa toimintaa seurataan vakuuden mahdollisen käyttötarpeen kannalta. Vakuuden käytön laukeamista ja vastuun syntymiseen liittyviä asioita ja tilanteista tulisi kuvata tarkemmin.

Kuntien viranomaisten hallinnassa olevien vakuuksien tehokas valvonta ja käyttö edellyttää voimavaroja ja asiantuntemusta. Kuntien välisellä yhteis-työllä ja erityisasiantuntemuksen keskittämisellä asia voitaisiin hoitaa tehokkaasti. Tästäkin, samoin kuin toimintaan liittyvistä menettelytavoista ja tietolähteistä voisi oppaassa olla suosituksia. Oppaassa olisi syytä olla yksiselitteiset ohjeet siitä, miten toimii ”hälytysjärjestelmä” vakuuksien realisointia varten ja millä menettelyllä vakuus saadaan käyttöön. Vakuuden erääntymisestä tarvitaan siis konkreettista tekstiä.

Oppaassa olisi syytä lisäksi tarkastella toimintojen sijaintikuntien aseman huomioonottamista. Vakuuden piirissä oleva toiminta on aina jossain kun-nassa, ja monesti käytännössä kunta viime kädessä joutuu siivoamaan jäl-jet. Tämäkin edellyttää toiminnan luonteen ja vakuuden välisen suhteen hahmottamista. Olisi syytä luoda menettelytavat sille, miten toimivaltainen valtion viranomainen valvoo vakuuden piirissä olevaa toimintaa ja tarvittaessa ryhtyy toimiin vakuuden käyttämiseksi myös sijaintikunnan aseman turvaamiseksi.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja 

Leena Eränkö 
johtava lakimies
yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

 

Lisää aiheesta

tags
Jari Vaine

Jari Vaine

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Vastuualueet
  • velkarahoitus, sijoitustoiminta, johdannaiset ja rahoitussääntely
  • riskienhallinta ja vaikuttavuus
  • maksuvalmiuden hoito, tilit ja maksaminen
  • rahoituslaitosyhteistyö