Kuntaliiton lausunto Pelastusopistolle 10.5.2016, Vesa-Pekka Tervo, dnro 456/03/2016

Suomen Kuntaliiton lausunto Pelastusopiston laatimasta luonnoksesta Pelastustoimen tutkimuslinjaukset PETU10+

Suomen Kuntaliitto kiittää Pelastusopistoa mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Pelastustoimen tutkimuslinjaukset PETU10+. Aineisto on selvästi laadittu huolellisesti ja asiantuntemuksella sekä esitetty siinä muodossa, että aineistoa on mahdollista käyttää yksinkertaisena työvälineenä uuden tiedon tarpeita ja sen hyödyntämisen haasteita arvioitaessa.

​Kuntaliiton näkemyksen mukaan pelastustoimen tutkimuslinjauksien valmistelun tulee tapahtua riittävän laajan yhteistyöverkoston puitteissa, jotta tutkimuslinjaukset voidaan sovittaa alan strategisiin linjauksiin sekä valmisteluaikatauluihin. Lausunnoille lähetetystä aineistosta ei valitettavasti ilmene millä kokoonpanolla Pelastustoimen tutkimuslinjaukset on laadittu. Kuntaliitto pitää lisäksi annettua lausuntoaikaa liian niukkana asian merkitykseen suhteutettuna.

Luonnosta pelastustoimen tutkimuslinjauksiksi on kiinnostavaa verrata pelastustoimen tulevaisuusluotausraadin tuottamaa aineistoa vasten. Tulevaisuusluotausraati on työssään painottanut erityisesti digitalisaation haasteita pelastustoimelle, väestön turvallisuusosaamisen haasteita sekä tietyille väestönosille kasautuvien ongelmien merkitystä merkittävien henkilöriskien taustatekijänä. Edellä mainituista teemoista esimerkiksi nykyiset ICT-kokonaisarkkitehtuurin rakentamisen haasteet ovat osoitus pelastustoimen takamatkasta digitalisaation suhteen, mikä perustelisi sen ottamisen yhdeksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan painospistealueeksi. Vastaavaa priorisointia on varmasti tarpeen tehdä jatkossakin laajemmin.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että tutkimus- ja kehittämistoiminnassa kiinnitetään kasvavaa huomiota pelastuslaitosten toiminnan vaikuttavuuden arviointiin sekä palvelujen onnistumiseen asiakasrajapinnassa, erityisesti kuntakentässä. Palvelujen vaikuttavuuden mittaaminen, palvelujen mitoitus ja tarkoituksen-mukainen kohdentaminen sekä palvelumuotoilu tulisi olla arviointi- ja kehittämistyön keskiössä. Kuntasektorin palvelutarpeiden kuuleminen ja seuraaminen on erityisen tärkeää pelastustoimen rakenneuudistuksen käynnistyttyä. Myös toimialalle suunnitellut aiempaa laajemmat roolitukset esimerkiksi varautumisen kysymyksissä, tulisi huomioida tutkimus- ja kehittämistoiminnoissa vaikkakin suurin paine asiassa osuu Pelastusopiston koulutussisältöjen jatkuvaan päivittämistarpeeseen.

Aineistossa lähestymiskulmat on esitelty ilman painopisteen valintaa seuraaville vuosille, vaikka pelastustoimen uudistamishankkeen vuoksi olisi tarkoituksen-mukaista arvioida, millä painotuksilla tutkimuksella voitaisiin tuottaa uudistustyössä tarvittavaa tietoa.

Jatkossa yhteistyön rakenteiden suunnittelu olisi toteutettava siten, että pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta rakentuu kokonaisuus, jossa eri toimijoiden roolit on määritetty kohdilleen ja hyväksytty laajalti. Samalla tutkimus- ja kehittämistoiminnan resursseista tulisi pitää aivan erityistä huolta. Ilman menestystä tutkimus- ja kehittämistyössä pelastustoimi ei saavuta toimialalle asetettuja tavoitteita.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Ritva Laine   
johtaja,   
alueet ja yhdyskunnat

Vesa-Pekka Tervo
pelastustoimen kehittämispäällikkö

tags
Vesa-Pekka Tervo

Vesa-Pekka Tervo

Pelastustoimen kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2353, +358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • varautuminen ja turvallisuus
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto