Sosiaali- ja terveysministeriö 13.9.2016, Dnro 804/03/2016, Eevaliisa Virnes

Vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain muutokset

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 8.9.2016 kuulemistilaisuuden koskien ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulain) ja sosiaalihuoltolain muutoksia.

​Kuntaliitosta kuulemistilaisuuteen osallistui erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes. Ministeriö pyysi toimittamaan hallituksen esitysluonnosta koskevan lausunnon kirjallisena viimeistään 15.9.2016.

Hallituksen 1.9.2016 päivätyn esitysluonnoksen mukaan vanhuspalvelulain 10 §:stä poistettaisiin listaus ammattialoista (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, gerontologinen hoito- ja sosiaalityö, geriatria, lääkehoito, ravitsemus, monialainen kuntoutus, suun terveydenhuolto), joista kunnalla tulee olla käytettävissään erityisasiantuntemusta.

 

Vanhuspalvelulain 10 §:ään jäisi edelleen alkuosa, jonka mukaan kunnan käytettävissä tulee olla ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävä asiantuntemus.

 

Lisäksi vanhuspalvelulain 17 § vastuutyöntekijästä kumottaisiin. Sosiaalihuoltolain 42 §:ssä säädetään sosiaalihuollon asiakkaalle asiakkuuden ajaksi nimettävästä omatyöntekijästä. Vanhuspalvelulain 17 §:n kumoamisen myötä myös iäkkäiden henkilöiden omatyöntekijä nimettäisiin sosiaalihuoltolain nojalla.

 

Sosiaalihuoltolain omatyöntekijää koskevan soveltamisalan laajetessa koskemaan myös iäkkäitä henkilöitä sosiaalihuoltolain 42 §:ää muutettaisiin siten, että omatyöntekijän on oltava sosiaalihuollon ammattihenkilö, mutta omatyöntekijänä voi toimia sosiaalihuollon ammattihenkilön sijasta terveydenhuollon ammattihenkilö, jos se on asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta perusteltua.

 

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan säästöä syntyisi vanhuspalvelulain 10 §:n muutoksesta 14,9 miljoonaa euroa ja 17 §:n kumoamisesta 12,5 miljoonaa euroa, yhteensä 27,4 miljoonaa euroa. Esityksen mukaan arvioitu säästö pienentäisi kuntien valtionosuutta peruspalvelujen valtionosuusprosentin verran.

 

Kuntaliitto esittää lakimuutoksista lausuntonaan seuraavaa:

 

Vanhuspalvelulain 10 §:n muutos eri ammattialojen asiantuntemusta koskevan luettelon poistamisesta on kannatettava. Muutos mahdollistaa kunnille aikaisempaa paremman tapauskohtaisen harkinnan, mitä asiantuntemusta kunta hankkii ja käyttää iäkkäiden henkilöiden palvelujen laadukkaaseen järjestämiseen.

 

Vanhuspalvelulain 17 §:n kumoaminen vastuutyöntekijästä ja sosiaalihuoltolain 42 §:ssä säädetyn omatyöntekijän laajentaminen koskemaan myös iäkkäitä henkilöitä ovat samoin kannatettavia. Iäkkäiden henkilöiden palvelujen järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että omatyöntekijänä voi toimia edelleen myös terveydenhuollon ammattihenkilö.

 

Lakimuutosten taloudellisten vaikutusten arviointiin sisältyy runsaasti epävarmuustekijöitä. Tämän vuoksi mahdollisia säästöjä ei Kuntaliiton mielestä pidä leikata etukäteen kuntien valtionosuudesta, vaan mahdolliset säästöt otettaisiin huomioon valtion ja kuntien välisessä kustannusten jaon tarkistuksessa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Tarja Myllärinen 
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Sami Uotinen
johtava lakimies, sosiaali- ja terveystiimin esimies

tags