Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 19.9.2018, dnro 577/03/2018, Teemu Japisson

EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet

Lausunto on annettu lausuntopalvelun kautta, missä on oma kohtansa jokaisesta strategian kohdasta. 

1.  Kohti EU:n uutta nuorisostrategiaa
 Kuntaliitto pitää ehdotettua monialaisen yhteistyön vahvistamista toimialan kannalta tarpeellisena ja toimialaa kehittävänä. 

2. Sitouttaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet
Kuntaliitto pitää strategian tavoitteita toimialan kehittämisen kannalta keskeisinä. Toimenpidekokonaisuuksien avulla toimialaa voidaan kehittää vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin. 

2.1.  Sitouttaminen

Kuntaliitto pitää vuoropuhelun ja osallistavien välineiden edistämistä kaikilla päätöksenteont asoilla merkittävänä kehittämisen kohteena. Monet Suomen kunnat hyödyntävät osallistavia välineitä jo tällä hetkellä.  

2.2.  Yhdistäminen

Kuntaliitto pitää hyvänä, että EU-tason yhteistyö keskittyy lisäämään osallistumista rajatylittävään oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen ja solidaarisuuteen Erasmus+-ohjelman välityksellä painottamalla osallistujia, joilla on muita heikommat mahdollisuudet.  
 
    Suomessa keskitytään jo tällä hetkellä vapaaehtoistyöstä saadun kokemuksen tunnustamisen edistämiseen ja oppimistulosten vahvistamiseen. Kuntaliiton mielestä tätä työtä tulee jatkaa siten, että vapaaehtoistyön itseisarvon lisäksi vapaaehtoistyössä kertyneet taidot tulevat tunnustetuiksi työmarkkinoilla.

2.3.  Vaikutusmahdollisuudet

Täytäntöönpano ratkaisee nuorisotyöohjelman onnistumisen. Kuntaliitto pitää EU-tason yhteistyön keskittymisen kohteita
(1)Kehitetään ja levitetään tietoa käytännön keinovalikoimista laadukkaan nuorisotyön tekemiseksi,
2) Tuetaan ruohonjuuritason toimia, jotka koskevat tunnustamista, innovaatioita ja kapasiteetin rakentamista nuorisotyössä Erasmus+-ohjelman avulla,
3) Tuetaan keskinäistä oppimista ja kokemusten keräämistä digitaalisesta nuorisotyöstä, nuorisotyöntekijöiden taidoista ja nuorisotyön rahoituksesta
) onnistuneina valintoina. 
Kuntaliitto pitää jäsenvaltioiden keskittymisen kohteita toimialan kehittymisen kannalta järkevinä.  

3.  Tehokas, keskittynyt ja yhteinen täytäntöönpano kaikilla aloilla

3.1.  Työskentely alojen välillä

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että EU tukee jäsenvaltioita nuorisopolitiikan kehittämisessä kerää    mällä näyttöä sekä keskinäisen oppimisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta, esimerkiksi koskien uusia työkaluja, kuten vertaisarviointeja ja vertaisneuvontaa. Nuorisotyön onnistumisen kannalta monialaisen yhteistyön vahvistaminen on tärkeää.

3.2.  Monitasoinen ja osallistava hallinto 

Asiantuntijaryhmien työn jatkaminen on Kuntaliiton mielestä tärkeää.  
Ohjelmien ja rahastojen tehokas hyödyntäminen ja synergiahyötyjen löytäminen eri rahoituslähteiden välillä tukee strategian tehokasta toimeenpanoa. 

SUOMEN KUNTALIITTO

Teemu Japisson
erityisasiantuntija
 

tags