Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Suomen Kuntaliitolta ja KT Kuntatyönantajalta lausuntoa Sosiaali- ja terveysministeriön erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Koska valmisteilla oleva sosiaali- ja

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta asetusmuutokseksi koskien oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen muuttamista. Kuolemansyyn selvittämistä koskevan lain mukaan oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä

Suomen Kuntaliitto ry haluaa lausua hallituksen esityksestä uudeksi rahankeräyslaiksi (jatkossa HE) seuraavaa: Suomen Kuntaliitto ry pitää edelleen tärkeänä, että rahankeräyksen toimeenpano-oikeus laajennettaisiin koskemaan myös kuntakenttää, vaikka HE:ssä rahankeräyslain 5 §:n 4 momentin alussa

Esityksen mukaan työ- ja elinkeinotoimisto voisi myöntää työllistämispalkkion elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle, joka palkkaa työntekijän toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työllistämispalkkion määrä olisi 4 000 euroa ja se myönnettäisiin de minimis -tukena. Esitetty

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliiton lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki korkeakouluopiskelijoiden

Kuntatalous vahvistunut viime vuosina − leikkaukset kuitenkin jatkuvat Vahva suhdannetilanne, kilpailukykysopimukseen liittyvät ajoitustekijät, kuntien omat tehostamistoimenpiteet ja valtion menoja hillitsevä finanssipolitiikka ovat vaikuttaneet siihen, että kuntatalous kokonaisuutena saavutti viime

Hallituksen esitysluonnos on ollut aikaisemmin lausuttavana kahden erillisen hallituksen esityksen yhteydessä (HE 14/2018 vp ja HE 45/2018 vp). Maakuntauudistusta koskevat kirjaukset liikennealan osalta kuitenkin poistettiin edellä mainituista esityksistä ja päädyttiin laatimaan erillinen esitys