Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 23.10.2018, dnro 772/03/2018, Päivi Koivuranta

Hallituksen esitys eduskunnalle terveydenhuoltolain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa ehdotuksesta terveydenhuoltolain ja siihen liittyen päivystysasetuksen muutoksiksi. Terveydenhuoltolakiin ehdotetaan poikkeus-säädöstä siten, että leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa edellyttävää leikkaustoimintaa voitai-siin asetuksen määrittelemin ehdoin harjoittaa myös sairaaloissa joissa ei ole terveydenhuoltolain edellyttämää ympärivuorokautista yhteispäivystystä.

Päivystystä ja erikoissairaanhoidon keskittämistä koskevat terveydenhuoltolain muutokset tulivat voimaan vuoden 2017 alussa ja niiden toimeenpano on tapahtunut siirtymäajan jälkeen vuoden 2018 alusta alkaen. Joissakin sairaanhoitopiireissä osa operatiivisesta toiminnasta toteutuu kuitenkin edelleen sairaaloissa, joissa ei ole väestölle avointa yhteispäivystystä. Lisäksi sairaanhoitopiireillä on sopimuksia leikkausten hankinnasta ostopalveluna tai palvelusetelitoimintana yksityiseltä sektorilta. Nämä sopimukset ovat osittain ristiriidassa nykyisten säädösten kanssa.

Terveydenhuoltolakiin esitetään lisättäväksi uusi pykälä (45 a §), joka mahdollistaisi leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa edellyttävien toimenpiteiden suorittamisen sairaanhoitopiirin toimintayksikössä, jossa ei ole väestölle avointa ympärivuorokautista yhteispäivystystä. Edellytyksenä olisi, että toiminnasta on sovittu erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa ja että yksikkö täyttää asetuksella erikseen säädettävät vaatimukset, joilla varmistetaan potilasturvallisuus ja komplikaatioiden hoito. Poikkeussäädöksen turvin myös sairaanhoitopiirin yksityissektorilta hankkimat ostopalvelut voisivat jatkua, mikäli asetuksessa säädettävät ehdot täyttyisivät.

Asetukseen kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä (17 a §), jossa säädettäisiin päivystysvalmiudesta ilman yhteispäivystystä tehtävässä leikkaustoiminnassa. Pykälässä määriteltäisiin leikkaavan yksikön valmiudet ja toiminta potilaan seurannassa heräämövaiheessa, sairaalaseurannassa ja kotiutuksessa. Lisäksi leikkaavan yksikön tulisi sijaita siten, että potilas voidaan tarvittaessa ensihoidon kuljetuksella siirtää 30 minuutin kuluessa päivystävän sairaalaan leikkaussaliin taikka teho-osastolle. Edelleen todetaan, että leikkaavan yksikön tulee täyttää erikoissairaanhoidon työnjaosta annetun asetuksen 7 §:n vaatimukset.

Kuntaliitto pitää hyvänä, että julkisesti rahoitetun leikkaustoiminnan laatua ja potilasturvallisuutta määrittelevien säädösten todetaan yksiselitteisesti koskevan tasaveroisesti sekä julkista että yksityistä leikkaustoimintaa. Samoin on kannatettavaa, että poikkeussäädöksen mukaisesta leikkaustoiminnasta on sovittava erityisvastuualueen järjestämissopimuksessa.

Ilman yhteispäivystystä leikkaavan yksikön olisi tehtävä päivystävän sairaalan kanssa sopimus potilassiirroista ja komplikaatioiden hoidosta. Tämä sinänsä asianmukainen esitys tukisairaalasta sopimisesta tuo selkeästi esiin sen, että yksityinen sektori on päivystystilanteissa riippuvainen julkisesta toiminnasta ja sen resursseista. Tämä on syytä huomioida jatkossa mm. kustannusten vertailussa.

Lopuksi Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, ettei esityksestä käy selkeästi ilmi, edellytetäänkö tukisairaaloiden olevan terveydenhuoltolain 50 §:n mukaisia laajan päivystyksen sairaaloita. Edelleen asetusehdotuksen kohdan 4 sanamuoto on syytä korjata: tekstin mukaan päivystävän sairaalan on oltava saavutettavissa vähintään 30 minuutissa, vaikka tarkoitus lienee kuitenkin, että kuljetuksen pitäisi toteutua enintään 30 minuutissa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Sami Uotinen
johtava lakimies

Päivi Koivuranta
hallintoylilääkäri

 

tags
Päivi Koivuranta-Vaara

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Koivuranta
Hallintoylilääkäri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2774
Kännykkä
+358 50 538 4647
Vastuualueet
  • Erikoissairaanhoito, pl. psykiatria
  • Päivystys
  • Terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus
  • Lääkeasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi