Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 23.10.2018, dnro 753/03/2018, Arto Sulonen

Hallituksen esitys HE 147/2018 vp eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettua lakia siten, että yhtiön asiakkaina voisivat nykyisten asiakkaiden lisäksi olla kunnat, kuntayhtymät, evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko ja Keva. Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Hansel Oy:n osakkeenomistajina voisivat olla muutkin kuin valtio. Samalla esitetään, että eduskunta antaisi suostumuksensa Hansel Oy:n ja KL-kuntahankinnat Oy:n omistus- ja yritysjärjestelyyn, jossa Suomen valtio lakkaa olemasta Hansel Oy:n ainoa omistaja.

Suomen Kuntaliiton lausunto

Suomen Kuntaliitto pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Se mahdollista Kuntaliiton omistuksessa olevan KL-Kuntahankinnat Oy:n sulautumisen Hansel Oy:öön yhtiöiden omistajien sopimalla tavalla vuoden 2019 alusta. Koska ehdotettu lain muutos on välttämätön edellytys sulautumisen toteutumiselle suunnitellussa aikataulussa, Kuntaliitto korostaa asian käsittelyn kiireellisyyttä.

Kuntaliiton hallituksen esitysluonnoksesta antamat lausunnot on otettu lopullisessa hallituksen esityksessä asianmukaisesti huomioon. Kuntaliiton lausunnot ovat koskeneet mm. yhtiön omistajaohjauksen kuvaamista esityksen perusteluissa, asiakaskunnan määrittelytapaa lakitekstissä sekä sitä, miten lain perusteluissa kuvataan eroa valtion käyttövelvoitteisten asiakkaiden ja vapaaehtoisten kunta- ja seurakunta-asiakkaiden välillä.

Suomen Kuntaliitto pitää uuden Hansel Oy:n perustamisessa ja tulevassa toiminnassa tärkeänä, että kunnat otetaan mukaan uuden Hansel Oy:n asiakastoimintojen kehittämiseen tasavertaisina kumppaneina. Kuntien hankintatarpeet ja -käytännöt eroavat valtion hankintakäytännöistä ja KL-Kuntahankinnat Oy:n palveluksessa olevat hankinta-ammattilaiset ja siirtyvä puitesopimuskanta tuovat mukanaan tätä tärkeää näkökulmaa uuteen yhtiöön.

Esityksen vaikutusarvioinnissa on tuotu esiin lakiluonnoksen vaikutuksia paikallisiin markkinoihin ja pienten- ja keskisuurten yritysten asemaan yhteishankinnoissa. Kuntien ja kuntayhtymien sekä seurakuntien hankintavolyymin ja ostovoiman yhdistäminen valtion hankintavolyymiin tuo uuden Hansel Oy:n toimintaan entistä vahvemman alueellisen elementin. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että paikallista ja alueellista elinvoimaa koskevaan tarkasteluun kiinnitetään erityistä huomiota uuden Hansel Oy:n toiminnassa ja pyritään aktiivisesti toimimaan siten, että alueellinen elinvoima säilyy.

SUOMEN KUNTALIITTO

Arto Sulonen
lakiasiain johtaja

Muualla verkossa
HE 147/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_147+2018.pdf

 

 

tags
Arto Sulonen

Etunimi
Arto
Sukunimi
Sulonen
johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2345
Kännykkä
+358 400 850 232
Vastuualueet
  • kuntalaki
  • palvelurakenteet ja kuntaliitokset
  • hallinnon kehittämistehtävät
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat