Ympäristövaliokunnalle 26.9.2018, Dnro 589/03/2018, Anne Jarva

Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta HE 79/2018 vp

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi maankäyttö- ja rakennuslain 75 a §, jossa säädetään mahdollisuudesta antaa asemakaavassa määräys rakennuksen liittämisestä kaukolämpöverk­koon ja tilanteista, joissa määräystä ei sovelleta. Muutoksen myötä kaukolämpöverkkoon liit­tymisestä ei enää voisi määrätä asemakaavassa.

Kuntaliitto katsoo, ettei nykyinen, poikkeamismahdollisuuden sisältävä säännös ole ollut es­ teenä kuluttajien lämmitystapavalinnoille eikä kilpailulainsäädännössä ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka antaisivat perusteita muuttaa lakia. Maankäyttö- ja rakennuslain koko­ naisuudistunut on käynnistynyt ja säännöksen mahdollinen muuttaminen olisikin Kuntaliiton mielestä tarkoituksenmukaista käsitellä osana kokonaisuudistusta yh­dessä muiden ilmastonmuutokseen ja energiatehokkuuteen liittyvien muutostarpei­den kanssa.

Vaikka säännöstä on sovellettu kohtalaisen harvoin, sillä on ennen kaikkea periaatteellista merkitystä kunnan ympäristö- ja ilmastotavoitteiden kannalta. Säännös on tarjonnut kunnille mahdollisuuden vaikuttaa kaukolämmön ilmanlaatu- ja ilmastonhyötyjen aikaansaamiseen lämpölaitoksen omistajasta riippumatta. Edellytysten luominen uusiutuvaan energiaan perus­ tuvalle kaukolämpöverkolle sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannolle on yksi kuntien kei­ noista vastata ilmastotavoitteisiin.

Kaukolämpö on edelleen yhteiskunnallisesti merkittävä

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että jatkossa löydetään keinot, joilla turvataan tehokas ja ilmasto­ ystävällinen kaukolämpöenergian tuotanto ja jakelu.

Kunnan kannalta merkittävää on edelleen kaukolämpötoiminnan ympäristövaikutus niin paikallisen ilmanlaadun kuin toiminnan kasvihuonekaasuvaikutuksen kannalta. Energian tehokas tuotanto ja monimuotoinen uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen ovat merkittäviä edistysaskeleita päästöjä vähennettäessä. Vaikuttavimmat päästövähennykset saadaan aikaan lämpölaitosten polttoainevalinnoilla. Hankittavan lämmön alkuperällä on tänä päivänä  merki­tystä yhä useammalle kaukolämpöasiakkaalle. Uusiutuva energia on erityisen suosittua ilmastosyistä ja yhteiskunta- tai ympäristövastuuraportointia sidosryhmilleen tekeville yrityksille.

Paikallinen energiaomavaraisuus on kunnan elinvoimaa parantava tekijä, jota kaukolämpötoi­minta osaltaan tukee. Asiakkaan kannalta tärkeitä ovat lämmön saannin varmuus ja helppo­ käyttöisyys sekä vakaa ja kohtuullinen hinnoittelu.

Kaukolämpötoiminnan rappeutuminen voi johtaa toiminnan alasajoon

Erityisen haasteellista kaukolämpöalalle on kerros- ja rivitalokokoluokan kohteiden siirtyminen muihin lämmitysmuotoihin. Kaukolämpötoiminnan rappeutuminen vaikeuttaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon edellytyksiä sekä johtaa kustannusrasitusten kohdistumiseen jäljelle jää­viin kotitalouksiin. Tällöin voidaan joutua harkitsemaan toiminnan hallittua alasajoa.

SUOMEN KUNTALIITTO
Anne Jarva
kehittämispäällikkö, maankäyttö ja kaavoitus

 

 

tags
Anne Jarva

Etunimi
Anne
Sukunimi
Jarva
kehittämispäällikkö, maankäyttö ja kaavoitus

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2034
Kännykkä
+358 50 573 6810
Vastuualueet
  • maankäyttö
  • kaavoitus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö