Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 24.9.2018, Dnro 660/03/2018, Henrik Rainio

HE 140/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden verotusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Eduskunnan verojaosto on 20.9.2018 pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa hallituksen esityksestä, jossa Verohallinnolle annettaisiin mahdollisuus antaa päätöksiä ja muita asiakirjoja tiedoksi sähköisesti, jos verovelvollinen on antanut tähän suostumuksen. Lisäksi rakentamisilmoitukseen liittyvää menettelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että rakennuttajana toimivan luonnollisen henkilön sekä rakennusvalvontaviranomaisen velvollisuuksia kevennetään.

Verohallinnolla on käytössään useita sähköisiä palveluita, joiden täysimääräinen hyödyntäminen on erittäin kannatettavaa. Tällä hetkellä Verohallinto antaa verotuspäätökset ja muut asiakirjat pääsääntöisesti tiedoksi postitse. Verovelvollinen ei voi vastaanottaa näitä asiakirjoja sähköisesti, vaikka itse niin haluaisi.

Rakennusvalvontaviranomaisen ilmoitusvelvollisuus otettiin käyttöön vuonna 2014 samanaikaisesti rakennuttajan tiedonantovelvollisuuden kanssa. Tuolloin tämä oli tehokkain keino valvoa ja varmistaa, että rakennuttaja on antanut rakentamisilmoituksen. Menettelyn käyttöönoton jälkeen Verohallinnon tiedonsaanti on parantunut, ja nykyisin Verohallinto saa Väestörekisterikeskukselta riittävät tiedot verovalvontaan.

Hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset vähentävät Verohallinnon ja kuntien viranomaisten hallinnollista taakkaa ja mahdollistavat tältä osin kustannussäästöjä. Kuntaliitto kannattaa näitä ehdotuksia.

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole luonnokseen huomautettavaa.

tags