Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 28.11.2018, dnro 894/03/2018, Hannele Häkkinen

HE 202/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta varaa mahdollisuuden antaa kirjallinen asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuoltolakia siten, että valtion korvauksia opetustoimintaan voitaisiin maksaa myös sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyteen johtavasta koulutuksesta. Korvausta voitaisiin maksaa kunnalle tai kuntayhtymälle taikka sen lukuun sopimuksen perusteella tai muulla tavalla terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottavalle yksikölle, joka toimii rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneen sairaanhoitajan työnantajana.

Suomen Kuntaliitto suhtautuu myönteisesti esitettyyn terveydenhuoltolain muutokseen, jonka mukaan valtion korvauksia opetustoimintaan voitaisiin maksaa myös sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyteen johtavasta koulutuksesta. Esitys vähentää toteutuessaan työnantajien kustannuksia ja edistää tarkoituksenmukaisten työnjakojen toteuttamista eri ammattiryhmien kesken terveydenhuollossa.

Esityksen mukaan rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvauksen suuruudesta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaukseen on varattava riittävät määrärahat eikä lääkkeenmääräämiskoulutuksen kustannusten korvaaminen saa heikentää muiden koulutuskorvausten tasoa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Hannele Häkkinen
erityisasiantuntija

tags
Hannele Häkkinen

Etunimi
Hannele
Sukunimi
Häkkinen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2307
Kännykkä
+358 50 375 2164
Vastuualueet
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon EU-asiat
  • Rajat ylittävä terveydenhuolto
  • Tapaturmayhteistyö
  • Työterveyshuolto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi