Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 19.10.2018, dnro 755/03/2018, Kyösti Värri ja Eveliina Cammarano

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi opintotukilain 17 ja 19 §:n muuttamisesta

Suomen Kuntaliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja toteaa seuraavaa:

Lausunnolla olevan luonnoksen mukaan hallitus esittää opintotukilain 17 §:n muuttamista siten, että apurahoja ei enää otettaisi huomioon tulona opintotuessa.

Suomen Kuntaliitto kannattaa hallituksen esitystä opintotukilain 17 §:n muuttamiseksi.

Lausunnolla olevan luonnoksen mukaan hallitus esittää opintotukilain 19 §:n muuttamista siten, että vanhempien tulojen vaikutuksesta opintorahan perusmäärään (101,74 /kk) ja asumislisään luovuttaisiin, jos opiskelija on alle 18-vuotias ja asuu muualla kuin vanhempansa luona.

Hallituksen esitys parantaisi niiden alaikäisten itsenäisesti asuvien opiskelijoiden taloudellista tilannetta, jotka eivät ole vanhempien tulojen perusteella saaneet opintorahaa tai joiden opintorahan määrää on vanhempien tulojen perusteella alennettu.

Suomen Kuntaliitto kannattaa hallituksen esitystä opintotukilain 19 § 1 momentin muuttamiseksi. Muutokseen liittyy kuitenkin lisänäkökulma, joka on otettava huomioon.

Nykytilanteessa yksin asuva alaikäinen opiskelija voi saada 101,74 euron suuruisen opintorahan lisäksi 101,74 euroa korotusta vanhempien pienituloisuuden perusteella, jolloin hänen opintorahansa on enimmillään 203,48 euroa kuukaudessa. Esityksestä ei selkeästi käy ilmi, säilyykö opintorahan määrän korotus ennallaan siitä huolimatta, että vanhempien tulojen alentavasta vaikutuksesta opintorahan määrään luovuttaisiin.

Mikäli alaikäisten itsenäisesti asuvien opiskelijoiden kohdalla opintorahan määrän korotuksesta vanhempien tulojen perusteella luovutaan, on tämän muutoksen taloudelliset vaikutukset arvioitava. Vaikutuksia tulisi sekä opintotuen että perustoimeentulotuen määrään. Tällöin tulisi laskea, moneltako alaikäiseltä itsenäisesti asuvalta opiskelijalta opintorahan määrä laskisi 203,48 eurosta 101,74 euroon ja miten tämä vaikuttaisi toimeentulotuen menoihin ja aiheuttaisi sitä kautta kunnille kustannuksia.

Jos opintoraha ja opintolaina olisivat enimmillään yhteensä 401,74 euroa, ei opiskelijan opintotuki yksin kattaisi yksin asuvan toimeentulotuen perusosan määrää, joka on v. 2018 491,21 euroa kuukaudessa. Kansaneläkelaitoksen toimeentulotuen etuusohjeen mukaan alaikäisen opiskelijan ei edellytetä nostavan opintolainaa, joten pienituloisen perheen itsenäisesti asuvan alaikäisen opiskelijan perustoimeentulotuen määrä kasvaisi 101,74 euroa kuukaudessa verrattuna nykytilanteeseen. Esityksen perusteluissa todetaan, että perustoimeentulotukea saa noin 900 itsenäisesti asuvaa alaikäistä opiskelijaa. Näistä jokin
osa saa tällä hetkellä korotettua opintorahaa ja juuri heidän kohdallaan opintorahan määrä laskisi ja vastaavasti heille maksettavan perustoimeentulotuen määrä nousisi, jos opinto-rahan määrän korotuksesta luovuttaisiin.

Suomen Kuntaliitto edellyttää, että esityksen perusteluista tulee käydä ilmi, säilyykö vai poistuuko alaikäisten itsenäisesti asuvien opiskelijoiden opintorahan korotus, joka perustuu vanhempien pienituloisuuteen. Mikäli korotus poistuu, tulee tämän muutoksen taloudelliset vaikutukset arvioida ja korvata täysimääräisesti kunnille.

Lausunnolla olevan luonnoksen mukaan hallitus esittää opintotukilain 19 § 2 momentin muuttamista siltä osin, joka koskee opiskelijan vanhempien tulojen vaikutusta opintorahan määrään. Voimassa olevan opintotukilain 19 § 2 momentin mukaan opiskelijalla on oikeus täysimääräiseen opintorahaan ja asumislisään, jos vanhempien tuloverolain 30 §:ssä tarkoitettujen puhtaiden ansio- ja pääomatulojen määrä on enintään 40 800 euroa vuodessa. Esityksessä tuota määrää ehdotetaan korotettavaksi 43 000 euroon vuodessa ja se koskisi jatkossa vain alle 20-vuotiasta vanhempien kanssa asuvaa opiskelijaa.

Suomen Kuntaliitto kannattaa hallituksen esitystä opintotukilain 19 § 2 momentin muuttamiseksi.

Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota esityksen perustelutekstin kohtaa, jossa viitataan asumistuen enimmäisasumismenoihin. 

Perustelutekstissä todetaan, että ”Yleisen asumistuen enimmäisasumismenot vaihtelevat Suomessa yksinasuvalla kuntaryhmästä riippuen 272 eurosta 406 euroon kuukaudessa.”

Kansaneläkelaitoksen yleisen asumistuen enimmäisasumismenot yksinasuvalla vaihtelevat kuntaryhmästä riippuen 344 eurosta 508 euroon vuonna 2017 ja 2018.

Suomen Kuntaliitto esittää, että perustelutekstiin korjataan oikeat luvut.

Kokonaisuudessaan lausunnolla oleva hallituksen esitys on koulutuspoliittisesti myönteinen, sillä se omalta osaltaan kiinnittää huomiota opiskelijan taloudellisiin esteisiin osallistua koulutukseen. Esitys jättää kuitenkin yhden merkittävän kokonaisuuden täysin huomiotta.

Suomen Kuntaliitto huomauttaa, että riittämätön rahoitus uhkaa voimakkaasti toisen asteen koulutuksen (lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus) järjestämistä ja siten koulutukseen osallistumista. Kun se yhdistyy nuorten ikäluokkien määrän erisuuntaiseen kehitykseen maan eri puolilla, on riski koulutuksen saavutettavuuden vaarantumiselle. Tämän vuoksi on jatkossa huolehdittava laadukkaan koulutuksen saavutettavuudesta riittävän rahoituksen avulla. Tällöin koulutuksen järjestäjien saama riittävä valtionosuusrahoitus on aivan keskeinen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Terhi Päivärinta                                                           Kyösti Värri
johtaja, opetus ja kultuuuri                                        erityisasiantuntija

tags