Lausunto valtiovarainministeriölle 22.11.2018, Kyösti Värri

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Suomen Kuntaliitto on huomannut, että valtiovarainministeriö on lähettänyt lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta. Suomen Kuntaliitto ei ole ollut lausuntopyynnön saajien joukossa, mutta haluaa todeta asiasta lyhyesti seuraavaa:

Arvonlisäverolain 85 a §:n muutosta koskevassa esityksessä ehdotetaan, että sähköisiin kirjoihin ja sanoma- ja aikakauslehtiin sekä lehtien irtomyyntiin sovellettava verokanta alennetaan 24 prosentista 10 prosenttiin.

Suomen Kuntaliitto kannattaa esitystä.

  1. Esitys on sivistyspoliittisesti myönteinen. Se tukee yleisesti kirjojen ja lehtien lukemista ja on siten sekä demokratian, kansalaiskasvatuksen että sivistyksen kannalta tärkeä.
  2. Esitys on looginen välineneutraliteetin näkökulmasta. Lukemisen siirryttyä yhä enemmän digitaalisille alustoille on syntynyt vaikeasti perusteltavissa oleva ero esimerkiksi painettujen tai siihen verrattavalla tavalla valmistettujen kirjojen ja sähköisten kirjojen välille. Esitys poistaa tämän eron ja asettaa ne välineestä riippumattomasti yhtenäisen verokohtelun piiriin.
  3. Esitys on koulutuspoliittisesti myönteinen. Esitys edistää sähköisten oppimateriaalien käyttöä ja on omiaan tukemaan oppimisen digitalisaatiota koulutuksessa. Sillä on myös myönteinen vaikutus oppivelvollisuuden jälkeisessä koulutuksessa käytettävän oppimateriaalin kustannuksiin. Siten se omalta osaltaan vähentää esteitä osallistua esimerkiksi toisen asteen koulutukseen (lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus) ja edistää näin yhdenvertaisuutta yhteiskunnassamme.

Näin ollen Suomen Kuntaliitto kannattaa esitystä.

Kuntaliitto kuitenkin huomauttaa, että luonnoksessa hallituksen esitykseksi ei käsitellä rajausta oppimateriaalien osalta. Hyvä sähköinen oppimateriaali sisältää kaikkia ns. rikastettujen sähkökirjojen elementtejä (ääni- ja videonäytteitä sekä pelillisiä ja interaktiivisia osia). Kehityksen edetessä on myös todennäköistä, että suuri osa oppimiseen suunnitelluista sähkökirjoista tehdään ainoastaan sähköiseen muotoon, eikä sitä ole tarkoituksenmukaista julkaista sellaisenaan painettuna.

Suomen Kuntaliitto esittää, että esityksen perusteluissa täsmennetään rajausta oppimateriaalien osalta. Koska opetus muun muassa toisella asteella perustuu Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman tai tutkintojen perusteisiin ja paikallisen koulutuksen järjestäjän laatimiin opetussuunnitelmiin, on luontevaa kiinnittää rajaus niihin. Koska kaikkia esimerkiksi lukion paikallisessa opetussuunnitelmassa määritettyjä opintoja
ei säädellä valtakunnallisesti Opetushallituksen laatimissa opetussuunnitelman tai
tutkintojen perusteissa, tulee sekä valtakunnallisten että paikallisten opintojen kohtelun
olla yhdenmukaista. Tällöin esityksen perusteluissa on syytä todeta asia seuraavasti: ”Lähtökohtaisesti koulutuksen järjestäjän laatiman opetussuunnitelman mukaiseen tai muuhun selkeän opintokokonaisuuden mukaiseen tarkoitukseen tehty sähköinen oppimateriaali katsotaan sähköiseksi julkaisuksi, mikäli se muutoin ei ole selvästi sähköisen kirjan määritelmän vastainen.” Tällä tulkintaohjeella sähköiset oppimateriaalit ankkuroitaisiin opintokokonaisuuksiin.

 

SUOMEN KUNTALIITTO
 

Terhi Päivärinta                              Kyösti Värri
johtaja, opetus ja kulttuuri              erityisasiantuntija

 

 

tags