Sosiaali- ja terveysministeriö, Dnro 620/03/2018 10.10.2018, Erja Lindberg

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi työttömyysturvalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lyhytkestoiseen palkkatyöhön tai osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän työnhakijan ansaitsema tulo soviteltaisiin yhteen työttömyysetuuden kanssa sinä etuuden hakujaksona, jonka aikana tulo maksetaan. Esityksessä ehdotetaan myös tehtäväksi täsmentäviä muutoksia siihen, miten toteutunutta työaikaa verrataan sovitellun etuuden saannin rajana olevaan työaikaan, joka saa olla enintään 80 prosenttia tehtävän kokoaikaisesta työajasta.

Esityksen tavoitteena on osittaisen työllistymisen ja lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistäminen. Tavoitteena on myös edistää kansallisesta tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaisen tulorekisterin käytettävyyttä tilanteessa, jossa työttömyysetuus maksetaan soviteltuna. Esitys liittyy vuoden 2019 talousarvioesitykseen.

Kuntaliitto pitää esitettyjä muutoksia kannatettavina, sillä viive sovitellun työttömyysetuuden maksamiseksi koetaan taloudelliseksi riskiksi ja riskin välttämiseksi osa-aikaista työtä saatetaan jopa jättää vastaanottamatta. Muutosesityksen vaikuttavuutta on kuitenkin vaikea arvioida, sillä esityksestä ei käy selkeästi ilmi, miten muutos käytännössä vaikuttaa työttömyysturvan saantiin työttömyyden pitkittyessä eri tulotasoilla ja millaisia käytännössä ovat rinnakkaisvaikutukset asumistuen ja toimeentulotuen suhteen. Myös aktiivimallin vaikutukset kokonaisuuteen tuntuvat esityksessä vaikeaselkoisilta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen
johtaja
Alueet ja Yhdyskunnat 

Erja Lindberg
kehittämispäällikkö
 

tags
Erja Lindberg

Etunimi
Erja
Sukunimi
Lindberg
Kehittämispäällikkö, työllisyys

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2497
Kännykkä
+358 50 381 4096
Vastuualueet
  • Työllisyyspolitiikan valmistelu ja toteuttaminen
  • EU:n työllisyyspolitiikka
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Alueet ja elinkeinot