Työ- ja elinkeinoministeriö 22.11.2018, Dnro 810/03/2018, Erja Lindberg

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksen mukaan työ- ja elinkeinotoimisto voisi myöntää työllistämispalkkion elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle, joka palkkaa työntekijän toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työllistämispalkkion määrä olisi 4 000 euroa ja se myönnettäisiin de minimis -tukena. Esitetty säännösmuutos olisi määräaikainen ja voimassa 1.1. - 30.6.2018 välisenä aikana.

Kuntaliitto kannattaa kaikkia kokeiluja, joiden avulla edistetään pitkään työmarkkinoilta poissaolleiden, osatyökykyisten ja vaikeammin työllistyvien työnhakijoiden mahdollisuuksia siirtyä työmarkkinoille.  Vaikka esitetty kokeilu on kovin lyhyt, tulee siitä huolimatta esityksen vaikutuksia tutkia ja analysoida.

Kunnilla on runsaasti kokemusta kuntalisien maksamisesta pitkään työttömänä olleiden työllistämisen tukena. Kuntalisiä on useimmiten maksettu kaikille työnantajille - myös yhdistyksille - ilman vaatimusta elinkeinotoiminnan harjoittamisesta. Myönnettävillä lisillä on ollut usein vielä suurempi merkitys kolmannen sektorin toimijoille kuin yrityksille. Yritykset palkkaavat lisää työntekijöitä silloin, kun heillä on siihen aidosti tarvetta ja löytyy tehtävään sopiva henkilö, eikä tuella tai sen suuruudella ole heille niin suurta kannustinvaikutusta.

Esityksellä haetaan ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Työllistämispalkkio ei välttämättä ole tässä kohtaa se paras eikä myöskään riittävä toimi. Tarvitaan monenlaisia toimia ja kokonaisuuden hallintaa.

Palkkatuen käyttö yrityksissä ei näytä juurikaan lisääntyneen toivotulla tavalla vuoden 2017 palkkatukiuudistuksen jälkeen. Palkkatukeen varattuja määrärahoja on jäänyt jopa käyttämättä. Tällä hetkellä haasteena on, että palkkatuki ei ole houkutteleva ja osa yrityksistä näkee palkkatuen hitaana, hankalana ja hakemusten käsittelyajat ovat pitkiä. Palkkatuki on liian byrokraattinen, epäselvä ja monimutkainen sekä työnantajan että työnhakijan näkökulmasta. Tarvitaan selvästi kohderyhmäajattelua ja brändin kiillotusta. Palkkatuki tulee eriyttää eri kohderyhmille sopivaksi, siitä pitäisi tehdä käyttäjäystävällisempi ja sen päätös- ja maksuaikoja tulee nopeuttaa.

Alueellisissa työllisyyskokeiluissa on saavutettu hyviä tuloksia siten, että on jalkauduttu ja panostettu erityisesti yritysyhteistyöhön.  Sitä kautta on löytynyt runsaasti piilotyöpaikkoja ja on voitu räätälöidä työtehtäviä työnhakijoiden osaamisen mukaisesti. Työnhakijoiden osaamisen vahvistaminen ja tukeminen sekä jatkuva vuoropuhelu työnantajien kanssa on ollut huomattavasti toimivampaa kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi kuin pelkkä rahallinen korvaus.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen
johtaja

Erja Lindberg
kehittämispäällikkö

 

tags
Erja Lindberg

Etunimi
Erja
Sukunimi
Lindberg
Kehittämispäällikkö, työllisyys

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2497
Kännykkä
+358 50 381 4096
Vastuualueet
  • Työllisyyspolitiikan valmistelu ja toteuttaminen
  • EU:n työllisyyspolitiikka
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Alueet ja elinkeinot