Tarkastusvaliokunta Dnro 715/03/2018, 9.10.2018, Tarja Hartikainen

Terveet tilat 2028 - hankkeen toimivuus ja hankkeelle osoitettujen resurssien riittävyys

Terveet tilat 2028 –hanke: Valiokunta on kiinnostunut kuulemaan arvionne hankkeen toimivuudesta sekä hankkeelle osoitettujen resurssien riittävyydestä.

Suomen Kuntaliitto kiittää tarkastusvaliokuntaa kutsusta tulla arvioimaan hanketta.

Suomen Kuntaliitto pitää Terveet tilat 2028 -hanketta välttämättömänä. Sisäilmaongelmien valtakunnallinen hoitaminen edellyttää kansallisen kokoavan hankkeen. Terveet tilat 2028 -hankkeelle tulisi varmistaa riittävät edellytykset koordinoida sisäilmaongelmien ratkaisuihin tähtäävää tutkimusta ja hankkeita. Erityisenä lähtökohtana tulisi olla kokoavan koordinoinnin jatkuvuus siten, että se tukisi paremmin pitkäjänteistä kehitystä ja loisi pysyvyyttä hyville toimintatavoille. On erittäin valitettavaa että ”Hometalkoiden” jälkeen valtakunnalliseen koordinointiin ja rahoitukseen tuli katkos.

Hankkeelle on osoitettu 700 000 € toimenpideohjelman toimeenpanon tukemiseen, koordinointiin, vuorovaikutukseen ja viestintään. Rahoitusta on julkisten rakennusten tervehdyttämiseen ja kaikkien sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostamiseen liittyviin hankkeisiin. Tällä hetkellä on epäselvää, miten rahoitus jakautuu esim. rakennusten kunnon ja sisäilmasta oireilevien hoitopolkujen osalta. Erityisesti ministeriökohtaiset osuudet ovat jäämässä pieniksi ja toivottujen tavoitteiden saavuttaminen on uhattuna. 

Terveet tilat 2028 -hanke on organisoitu ja sitä johdetaan tällä hetkellä valtioneuvoston kansliasta käsin ja varsin rajallisin resurssein. Suomen Kuntaliitto kokee, että vastuuta ja resursseja tulisi mahdollisimman pian lisätä ja osoittaa laajemmin myös ministeriöihin. Valtioneuvoston kanslian, sosiaali- ja terveysministeriön, ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön välistä työnjakoa tulisi selkeyttää ja ministeriöiden resursseja ja vastuuta hankkeiden toteutuksessa tulisi merkittävästi kasvattaa varmistaen samalla ministeriöiden keskinäinen koordinaatio.

Terveet tilat 2028-hankkeen yhtenä tavoitteena on tehostaa ja vakiinnuttaa kuntien rakennusten kunnon arviointia, käyttäjätyytyväisyyskyselyjä ja moniammatillista yhteistyötä sisäilmatilanteen arviointiin. Kunnissa on paljon tilanteita, joissa rakennuksen kunto ja tarvittavat toimenpiteet ovat tiedossa, mutta taloudelliset reunaehdot ja rajoitteet vaikuttavat oleellisesti kunnan kykyyn kohdentaa tarkoituksenmukaisia resursseja sisäilman epäkohtien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Hyvässä taloudellisessa tilanteessakin oleville kunnille investointitarpeet johtavat velkaantumisen lisääntymiseen. Suurien investointitarpeiden hallinta ja sovittaminen kuntatalouteen muodostuvat pullonkaulaksi ja hidastavat rakennuskannan tarpeenmukaista uudistumista. Kun suurien investointien pullonkauloja ei onnistuta ratkaisemaan, ajaudutaan käyttämään rahaa vähän kerrallaan vanhojen rakennusten suunnittelemattomiin osakorjauksiin, jotka kuitenkin valitettavasti vain harvoin ratkaisevat sisäilmaongelmia kokonaan.

Suomen Kuntaliitto on huolissaan kuntien tiukasta taloudellisesta tilanteesta sekä kuntien mahdollisuuksista investoida kosteus- ja homeongelmien tutkimustarpeeseen sekä tarvittavien korjausten toteuttamiseen ja rakennuskannan ikärakenteen aiheuttaman korjausvelan hallintaan. Sisäilmaongelmien haltuunotto edellyttää mittavia investointeja rakennusten tutkimuksiin ja niiden perusteella tarvittavien korjausten toteuttamiseen.

Ohjelma ei ole uskottava ilman sille osoitettua riittävää rahoitusta. Ilman merkittäviä taloudellisia kannustimia ohjelman vaikutukset tulevat jäämään varsin vaisuksi ja tavoitteita ei tulla saavuttamaan. Pelkillä hyvien käytäntöjen levittämisellä ja viestinnällä ei ratkaista isoa investointitarvetta.

Kuntaliitto on esittänyt ohjelmaan lisättäväksi:

 • Teknistaloudellinen kartoitus kuntien edellytyksistä selvitä rakennuskannan uudistustarpeesta kuntatalouden näkökulmasta. Investointitarpeiden hallintaan ja ratkaisemiseksi on etsittävä erilaisia ja uusia vaihtoehtoja rahoitus- ja toteutusratkaisuista.

 • Pitkäaikaista tukea ja kannustimia palveluverkojen (esim. kouluverkon) uudistamisen eri vaiheisiin.

 • Rakennusten sisäilmatutkimusten ja kuntotutkimusten suora tukeminen sekä rakennuskannan uudistumisen tukeminen purkuavustuksien avulla.

 • 1-2 asiantuntevan henkilön työpanos kymmenen vuoden ajan koordinoimaan kuntakentän toimenpiteitä ja kuntaverkostoja. (Vrt. hometalkoot). Verkostojen tarkoituksena olisi välittää oikeaa ja viimeisintä tietoa sekä edistää hyvien korjaus- ja uudisrakentamiskäytäntöjen leviämistä.

 • Kannustinmekanismi kuntien rakennusterveysosaamisen edistämiseksi. Esimerkiksi vuotuinen kuntakohtainen osaamisen edistämistuki, jonka voisi kohdentaa nykyisten työntekijöiden osaamisen kehittämiseen tai uuden asiantuntijan palkkaamiseen.

tags
Tarja Hartikainen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Hartikainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Kännykkä
+358 50 373 8499
Vastuualueet
 • ympäristöterveydenhuolto
 • terveydensuojelu
 • elintarvikevalvonta
 • eläinlääkintähuolto
 • tupakkavalvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Lisätietoa

Työvapaalla 30.4.2020 asti

Jussi Niemi

Etunimi
Jussi
Sukunimi
Niemi
Tilapalvelupäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2115
Kännykkä
+358 50 4077 920
Vastuualueet
 • Kunnallisen toimitilaomaisuuden kehittäminen; kiinteistöjohtamisen ohjaus.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka