Lausunto valtiovarainministeriön vero-osastolle 9.11.2018, dnro 803/03/2018, Henrik Rainio

Yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskeva HE-luonnos

 

Valtiovarainministeriön vero-osasta on 26.10.2018 pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa muokatusta hallituksen esityksestä, joka koskee yhteisöjen tulolähdejaon poistamista. Alkuperäistä esitystä on muokattu 4.5.2018 päättyneen lausuntokierroksen perusteella siten, että elinkeinotoiminnan käsitettä ei ehdoteta laajennettavaksi koskemaan kiinteistöjen vuokrausta.

Kuntaliitto on aiemmassa lausunnossaan 4.5.2018 kiinnittänyt huomiota julkisen sektorin kiinteistötoiminnan erityispiirteisiin. Kunnilla ja kuntayhtymillä on hallussaan merkittävästi kiinteistöomaisuutta, joten laajamittaisen kiinteistöjen vuokraustoiminnan katsominen elinkeinotoiminnaksi olisi saattanut osaltaan kiristää kuntien verotusta, vaikka uudistuksen tarkoituksena on parantaa yksityisen yritystoiminnan tiettyjä epäkohtia.

Aiempi esitys oli osin myös epäselvä, koska kunnat ovat tuloverolain 21 §:n mukaan osittain veropaita yhteisöjä, mutta hallituksen esitys on laadittu yksityisen toiminnan näkökulmasta. Kuntien lisäksi kolmannen sektorin omistuksessa on huomattavia määriä esimerkiksi asunto-omaisuutta.

Kuntaliitto kannattaa hallituksen esitysluonnoksen muokkauksia, joiden myötä elinkeinotoiminnan käsitettä ei laajenneta vuokraustoimintaa koskevaksi. Uudistuksen tarkoituksena tulee olla alun perin linjattu tavoite, eli poistaa tulolähdejako yritysmuotoisten toimijoiden osalta.

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole luonnokseen huomautettavaa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Henrik Rainio                       
vs. johtaja, kuntatalous

tags