Lausunto Opetuhallitukselle 31.10.2019 (728/03/2019) Maarit Kallio-Savela

Ammatillisten perustutkintojen osaamisen arviointikriteerit

Muutosehdotukset kriteereihin perusteluineen:

-

Muut kommentit perustutkintojen osaamisen arviointikriteereistä:

Lausuntopyynnön mukaan uusia arviointikriteereitä on kehitetty ja testattu kevään 2019 aikana. Työhön on Opetushallituksen antaman tiedon mukaan osallistunut opettajia, työelämän edustajia, opiskelijoita ja muita osaamisen arvioinnin asiantuntijoita. Lausuntoversiota on muokattu työelämätoimikuntien, Kansallisen koulutuksen arviontikeskuksen (Karvi) ja Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) kommenttien perusteella. 

Kuntaliitto pitää esitettyä muutosta suurena. 

Kuntaliitto pitää lausuntopyynnössä ollutta materiaalia puutteellisena.

Lausunnonantajalle ei kuvata nykytilaa eikä siinä olevia uudistamisen tarpeita. Pyynnössä ei ole kuvattu kevään 2019 testauksen kokemuksia eikä sitä, millä ammatillisen koulutuksen aloilla testaus on toteutettu. Esityksestä ei käy selkeästi ilmi, mitä konkreettisia muutoksia uudistuksella tehdään nykyiseen järjestelmään. Arviota muutoksen merkitystä kaikkien ammatillisten tutkintojen osalta ei esityksen perusteella voi tehdä.

Kuntaliitto pitää merkittävänä heikkoutena lausuntopyynnössä myös sitä, ettei siinä ole lainkaan vaikutusarviointia, vaikka muutoksen todetaan tulevan voimaan 1.8.2020.

Esitetyn muutoksen vaikutuksia olisi pitänyt arvioida ja tuoda esille, mitä koulutuksen järjestäjien on otettava huomioon, jos arviointikriteerien muuttaminen tehdään eri aikaan ammatillisten tutkinnon osien ja tutkinnon yhteisten opintojen ja vielä eri aloilla eri aikaan. Lisäksi vaikutukset esimiesten ja pettajien työmäärään sekä opiskelijoiden yhdenvertaisuuteen niin jatko-opintoihin kuin työelämään siirtymiseen hakeutumiseen olisi pitänyt olla mukana jo lausuntoesityksessä.

Lausuntopyynnöstä ei käy myöskään ilmi se, kuinka uudistuksen toimeenpano on aiottu toteuttaa eikä sen kustannusvaikutuksista esitetä mitään arviointia. Uusitukset vaativat aina toimijoiden kouluttamisen ja laajan tiedottamisen. Nykyisen ammatillisen koulutuksen rahoitus on jäänyt pahasti jälkeen eikä lain mukaisia toimia pystytä laadukkaasti toteuttamaan. Tästä syystä mitään uusia uudistuksia ei pidä toimeenpanna ilman kustannusvaikutusten arvioimista ja tietoa siitä, miten koulutuksen järjestäjille korvataan aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.

Kuntaliitto ei pidä esitettyä aikataulua realistisena. Arvioinnin muutoksen vaikutukset ja soveltuvuus eri aloille on selvitettävä laajemmin Toimeenpanon kustannusvaikutukset on arvioitava ja siihen on osoitettava selkeä rahoitus.

tags
Siniset kikkareet

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.