Sosiaali- ja terveysvaliokunta 6.9.2019, Kaisa Mäntynen

Asiantuntijalausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle juomavesidirektiivi (U13/2018)

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja tulla sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavaksi juomavesidirektiivin uudistamista koskevasta U-kirjeestä. U-kirjeessä on esitetty Euroopan komission juomavesidirektiiviehdotuksen pääasiallinen sisältö ja ehdotuksen vaikutusten arviointi. Valtioneuvoston kanta ehdotukseen on pääosin yhdenmukainen Kuntaliiton näkemyksen kanssa.

Suomessa vesihuollosta vastaavat pääosin kuntien omistamat vesihuoltolaitokset sekä vesiosuuskunnat. Talousveden laatu on Suomessa korkealla tasolla. Vesihuollon kustannukset katetaan vesihuoltolain mukaisesti kuluttajilta perittävillä asiakasmaksuilla. Direktiivin uudistuksessa komissio esittää kustannuksia lisääviä vaatimuksia, jotka eivät kuitenkaan paranna turvallisuutta. Kuntaliitto haluaa kiinnittää erityistä huomiota talousveden analyysivalikoimaa ja tutkimustiheyttä koskeviin osuuksiin ja soveltamisalan laajuuteen.

Talousveden tutkimusvaatimuksista aiheutuu merkittäviä turhia kustannuksia ja hallinnollista kuormaa

Direktiivin nojalla talousvedestä tutkittavaksi edellytettyjen aineiden luetteloa esitetään uudistettavaksi ja talousveden analyysimääriä lisättäväksi. Lisäystä ehdotetaan sekä analyysien määrään, että näytteenottotiheyteen. Kuntaliiton näkemyksen mukaan näytemäärien nostaminen ei ole tehokas tapa turvata talousveden laatua. Talousveden riskinarviointi ja riskieninhallintatoimenpiteet ovat huomattavasti tehokkaampia ja taloudellisempia työkaluja tähän. Analyysimäärien kasvattaminen kaikissa tapauksissa on ristiriidassa tavoitellun riskiperusteisen valvonnan kanssa. Lisäksi se on joustamatonta.

Kuntaliitto pitää tärkeänä riittävää kansallista harkintavaltaa talousveden laadun seurannan järjestämiseksi. Kuntaliiton näkemyksen mukaan talousveden laadun turvaamiseksi tulisi jatkossakin käyttää WHO:n mallin mukaista Water Safety Plan (WSP)- periaatetta, joka on jo Suomessa sisällytetty terveydensuojelulakiin (763/1994). Talousveden laadunvalvonta pitää kohdistaa ja tutkimustiheydet määritellä vesilaitoskohtaisen riskinarvioinnin perusteella, jotta valvonnan resurssit kohdistuisivat mahdollisimman tehokkaasti talousveden laadun turvaamiseen

Kuntaliiton näkemyksen mukaan talousvedestä tutkittavat muuttujat tulisi määritellä WHO:n suositusten mukaisesti siten, että ne rajataan yhdisteisiin, joille WHO on esittänyt terveysperusteiset raja-arvot ja joille on tieteellistä näyttöä.

Mahdollisuus määräaikaiseen talousveden laatuvaatimuksista poikkeamiseen tarvitaan edelleen

Komission direktiiviehdotuksessa ei ole nykyisen juomavesidirektiivin (98/83/EY) antamaa mahdollisuutta poiketa toimitetun talousveden laadun osalta direktiivissä asetetuista muuttujien raja-arvoista minkään muuttujan osalta. Sekä parlamentti että ministerineuvosto ovat omissa ehdotuksissaan palauttaneet direktiiviin mahdollisuuden poiketa talousveden laatuvaatimuksista, ellei siitä aiheudu terveyshaittaa, eikä vedentoimitusta ole muutoin järjestettävissä. Kuntaliitto pitää veden toimituksen varmistamiseksi tärkeänä mahdollistaa nämä poikkeukset nykyisellä tavalla myös jatkossa. Tällöin poikkeus mahdollistaa vedentoimituksen jatkumisen ja korjaavien toimien asianmukaisen suunnittelun ja toteutuksen.

Direktiivin soveltamisalaa ei tule laajentaa veden saatavuuteen

Komission ehdotuksen mukaan direktiiviin lisättäisiin vaatimus varmistaa etenkin heikoimmassa asemassa olevien ja haavoittuvien väestöryhmien vedensaanti. Kuntaliiton näkemyksen mukaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita puhtaan veden saatavuudesta voidaan edistää kansallisesti eri tavoin eikä niistä ole tarpeen säätää yksityiskohtaisesti juomavesidirektiivissä. Vesihuollon periaate on, että kustannukset katetaan asiakkailta perittävillä maksuilla.

Veden saatavuuden varmistaminen tulee jättää kansallisella tasolla päätettäväksi.

Muita näkemyksiä

Katsomme että direktiivissä tulee olla nykyisen direktiivin mukainen yleinen vaatimus materiaalien ja kemikaalien laadulle siten, ettei talousveden laatu vaarannu. Kannatamme myös sitä, että vedenkäyttäjille on toimitettava relevanttia ja ajantasaista tietoa pääsääntöisesti veden laadusta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Kaisa Mäntynen
Erityisasiantuntija, ympäristöterveys 

tags
Kaisa Mäntynen

Kaisa Mäntynen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäytö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2139, +358 40 703 6475
Vastuualueet
  • Ympäristöterveydenhoitoon liittyvä kuntien edunvalvonta, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut.
  • Kuntien ympäristöterveyden johtajien vuorovaikutteisen sähköpostilistan ylläpito ja koordinointi.
  • Kuntien sisäilmatyötä tukeviin kansallisiin hankkeisiin osallistuminen.